مقاله بررسی تاثیرات اجتماعی مدیریت بحران بر تصمیم گیری مدیران منطقه ۸ دانشگاه آزاد اسلامی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی) از صفحه ۱۷ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیرات اجتماعی مدیریت بحران بر تصمیم گیری مدیران منطقه ۸ دانشگاه آزاد اسلامی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت بحران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسولی آزاد محمدرحیم
جناب آقای / سرکار خانم: حسومی طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: آزادیان غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیرات اجتماعی مدیریت بحران بر تصمیم گیری مدیران منطقه ۸ دانشگاه آزاد اسلامی است تا از این طریق بتوان راه کارهایی مناسب در اختیار مدیران قرار داد که منجر به بهبود کار آنان و در نهایت، بهبود تصمیم ها در شرایط دشوار اجتماعی گردد. روش این پژوهش از نوع توصیفی ـ پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش تمامی ۱۴۶ نفر مدیران منطقه ۸ دانشگاه آزاد اسلامی بوده اند که از این تعداد ۱۱۰ نفر به صورت تصادفی ساده با استفاده از جدول کرجسی مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش حاضر، پرسش نامه ای محقق ساخته شامل دو قسمت است: قسمت اول اطلاعات عمومی مدیران، شامل: جنسیت، وضعیت تاهل، مدرک تحصیلی، سابقه خدمت و سابقه مدیریت و قسمت دوم شامل: ۳۳ سوال اختصاصی است. یافته ها حاکی از آن است که بین شناسایی و کنترل بحران در جنبه های اجتماعی و تصمیم گیری موثر مدیران، رابطه معنی داری وجود دارد. هم چنین بین پیشگیری از وقوع بحران و تصمیم گیری موثر مدیران رابطه معنی داری وجود داشته است. مطابق یافته ها، پیشنهاد شده که مدیران را از راه های مختلفی مانند: افزایش سطح اطلاعات اجتماعی آنها، افزایش سطح آگاهی های مدیریتی، شرکت در همایش های علمی مدیریت بحران، استفاده صحیح از تکنولوژی پیشرفته آموزشی بایستی توسعه داد. هم چنین می توان با به کارگیری مدیران با تجربه و دارای مدرک تحصیلی مرتبط با مدیریت، برای شناسایی بحران های مختلف و استفاده از تجربه های اجتماعی مدیران در بهبود شرایط اجتماعی و تصمیم گیری نهایی می توان نهایت بهره را برد.