مقاله بررسی تئوری های اخلاقی پایه و اصول اخلاق پزشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم آذر ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۷۵۶ تا ۱۷۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تئوری های اخلاقی پایه و اصول اخلاق پزشکی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق
مقاله اخلاق پایه
مقاله اخلاق پزشکی کاربردی
مقاله دیدگاه اسلامی
مقاله دیدگاه غربی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمالی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی قدرت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تئوری های اخلاقی پایه، زیربناها و اندیشه های پایدار فلسفی است که مبدا شکل گیری اصول اخلاقی ثابت می گردد. با توجه به تاثیرگذاری اخلاق بر تصمیم گیری های پزشکی، بررسی این مبانی به منظور تدوین اصول اخلاق پزشکی ضرورت می یابد. هدف این مطالعه، تعیین چارچوبی برای ارایه اصول اخلاقی کاربردی در پزشکی است.
روش ها: این پژوهش بر اساس مطالعه و تحقیق در منابع فلسفی، اخلاقی، فقهی و تفسیری صاحب نظران مسلمان و منابع فلسفی- اخلاقی غرب انجام شده است. در این بررسی، دیدگاه های موجود و قابل انطباق بر اخلاق پزشکی، تبیین، توصیف و مورد تحلیل محتوایی قرار گرفته است.
یافته ها: با مقایسه و جمع بندی داده های به دست آمده از مطالعه منابع اسلامی و غربی درباره مبانی و تئوری های اخلاقی پایه، بر اساس دیدگاه غربی چهار اصل اخلاقی «سود رسانی»، «ضرر نرساندن»، «خود مختاری» و «عدالت» به دست می آید که در تصمیم گیری های پزشکی، ملاک عمل قرار می گیرد و بر اساس دیدگاه اسلامی، هشت اصل اخلاقی «توکل»، «تقوا»، «تکریم و کرامت بیماران»، «جلب منفعت»، «دفع ضرر محتمل»، «اختیار»، «عدالت» و «احسان»، حاصل گردید که برخی از این اصول، تاثیرگذار در تصمیم گیری و برخی ملاک هر گونه اقدام پزشکی واقع می شود.
نتیجه گیری: بین اصول اخلاق پزشکی از دیدگاه اسلامی و غیر اسلامی (غربی) از «از نظر مبنا» و «از نظر محتوا» تفاوت اساسی وجود دارد. در این مقاله این تفاوت ها مورد توجه و تفسیر و تحلیل قرار گرفت. بنابراین لازم است در کشورهای اسلامی اصول اخلاقی برگرفته از جهان بینی، فقه و فلسفه اسلامی تدوین و در مراکز پزشکی به کار رود. همان طور که در کشورهای غربی تا کنون بر اساس تئوری های اخلاقی فلسفی، اصولی کاربردی اتخاذ شده است و در مراکز پزشکی آنان به کار می رود.