مقاله بررسی بیگانگی اجتماعی جوانان و عوامل اجتماعی مرتبط با آن (نمونه: جوانان شهر یاسوج) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در جامعه شناسی مطالعات جوانان از صفحه ۴۵ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسی بیگانگی اجتماعی جوانان و عوامل اجتماعی مرتبط با آن (نمونه: جوانان شهر یاسوج)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله از خودبیگانگی
مقاله بیگانگی اجتماعی
مقاله جوان
مقاله عوامل اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توفیقیان فر علی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیداحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش سعی شده است میزان بیگانگی اجتماعی و همچنین عوامل اجتماعی موثر بر بیگانگی اجتماعی جوانان، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. جامعه آماری این تحقیق شامل کل جوانان ۲۰ تا ۳۰ ساله شهر یاسوج است و تعداد ۳۶۰ نفر از جوانان ۲۰ تا ۳۰ ساله این شهر بر اساس نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم و با لحاظ کردن جنسیت، انتخاب و با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند. روش این پژوهش از لحاظ نوع، پیمایشی و از لحاظ هدف، کاربردی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، آمار استنباطی (همبستگی پیرسون، آزمونt  مستقل، آزمون تحلیل واریانس) و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که بین متغیرهای مسقل (اعتماد اجتماعی، گرایشات مذهبی جمعی، میزان همنوایی اجتماعی و میزان رضایت از زندگی) و متغیر وابسته یعنی بیگانگی اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد و قویترین رابطه (همبستگی)، مربوط به متغیر اعتماد اجتماعی بوده است.