مقاله بررسی بیوشیمیایی اثرات زهرمار کبرای ایرانی (ناجاناجااکسیانا) با توجه به فاکتورهای کلیوی در خرگوش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱۷ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسی بیوشیمیایی اثرات زهرمار کبرای ایرانی (ناجاناجااکسیانا) با توجه به فاکتورهای کلیوی در خرگوش
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خرگوش
مقاله کلیه
مقاله ناجا ناجا اکسیانا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع میرک آبادی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: انگجی سیدعبدالحمید
جناب آقای / سرکار خانم: هوشمندی عادله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یکی از اثرات حاد مارگزیدگی آسیب به اندام های حیاتی از جمله کلیه است. این تحقیق اثرات زهرمار کبرا گونه ناجا ناجا اکسیانا را روی عملکرد کلیه مورد مطالعه قرار داده است.
مواد و روش ها: در این تحقیق که به صورت تجربی انجام شده است، شش سر خرگوش نر نژاد Dutch، با وزن ۰٫۳±۱٫۵ کیلوگرم انتخاب شدند. قبل از تزریق زهر خون گیری از نمونه ها انجام شد. زهر مورد نظر به میزان ۱۴۰ میکروگرم در هر کیلوگرم به صورت درون ماهیچه ای تزریق شد. با گذشت ۱، ۳ و ۲۴ ساعت بعد از تزریق زهر، دوباره خون گیری انجام شد. سرم تمام نمونه ها طی دو ساعت جدا شد و مقدار عوامل اوره، کراتینین، آلبومین و گلوکز توسط کیت های تشخیص کمی اندازه گیری شد. تحلیل آماری داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه ۲۱ انجام شد. اطلاعات توسط روش آماری آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون های F و توکی مورد مقایسه قرار گرفت.
یافته ها: با گذشت ۱، ۳ و ۲۴ ساعت از تزریق زهر هیچ گونه افزایش معنی داری در پارامترهای کراتینین، اوره و آلبومین مشاهده نشد. مقدار عامل گلوکز با گذشت یک ساعت از تزریق زهر ۷۱ درصد افزایش یافت. این افزایش از لحاظ آماری معنی دار (۰٫۰۵>p) بود. با این حال بعد از ۲۴ ساعت به حالت طبیعی برگشت.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهدکه به نظر زهر مار کبرای ایرانی بر خلاف زهر افعی بر پارامترهای کلیوی اندازه گیری شده تاثیر معنی داری ندارد.