مقاله بررسی بیوانفورماتیکی و سیتوژنتیک مولکولی ناحیه ۲۰cM-24cM از کروموزوم ۱۵ دارای عدم تعادل آللیک در موش های مستعد سرطان رحم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در سلول و بافت از صفحه ۲۹۷ تا ۳۰۳ منتشر شده است.
نام: بررسی بیوانفورماتیکی و سیتوژنتیک مولکولی ناحیه ۲۰cM-24cM از کروموزوم ۱۵ دارای عدم تعادل آللیک در موش های مستعد سرطان رحم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آدنوکارسینومای آندومتر،FISH
مقاله Paint
مقاله موش صحرائی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همتا احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از این تحقیق شناسایی ژن های ناحیه ۲ دارای عدم تعادل آللیک با استفاده از روش های بیوانفورماتیک و سپس انتخاب و مطالعه برخی از آن ها با استفاده از روش هیبریداسیون درجا بود.
مواد و روش ها: تومورهای تائید شده توسط متخصص پاتولوژی برای کشت سلولی مورد استفاده قرار گرفت. کروموزوم های متافازی با روش های متداول تهیه گردید. سپس پراب ژن های مربوطه نشاندار شده جهت انجام هیبریداسیون بر روی اسلایدها ریخته شد. سپس مرحله آشکارسازی پراب های نشاندار انجام شد. اسلایدها توسط میکروسکوپ فلورسانس و با استفاده از نرم افزار Laica CW4000 مورد مطالعه قرار گرفتند.
نتایج: با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی در ناحیه مورد مطالعه ۱۰۴ ژن شناسایی گردید ولی بسیاری از آن ها دارای عمل کرد مشخص نبودند. بر اساس نتایج حاصل از روش هیبریداسیون درجا FISH:Fluorescence in situ hybridization) مشخص شد که ژن های Fermt2, Socs4 و Dlgap5 دارای فزونی یابی ژنی و Lgals3 دارای کاهش تعداد نسخه ژنی بودند.
نتیجه گیری: احتمالا دو ژن Socs4 و Dlgap5 از جمله ژن هایی می باشند که در بروز سرطان رحم نقش موثر دارند.