مقاله بررسی بیماری زایی جدایه هایی از Phytophthora و (Pythium (sensu lato روی شاخه های بریده و دانهال های بادام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در بیماریهای گیاهی از صفحه ۳۳ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسی بیماری زایی جدایه هایی از Phytophthora و (Pythium (sensu lato روی شاخه های بریده و دانهال های بادام
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بادام
مقاله استان کرمانشاه
مقاله بیماری زایی
مقاله Phtophthora cactorum ،Pythium aphanidermatum ،Ovatisporangium helicoides ،Pythium Group-G

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: امینی جهانشیر
جناب آقای / سرکار خانم: شیخ الاسلامی مهیار
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بازدیدهایی که طی سال های ۹۰ – ۱۳۸۹ از نهالستان ها و باغ های مختلف بادام در استان کرمانشاه به عمل آمد، از نهال ها و درختان بادام با علایم مشکوک به آلودگی به گونه های پیتیوم و فیتوفتورا و خاک همراه با طوقه و ریشه آلوده نمونه برداری شد. نمونه ها در محیط های کشت عمومی و نیمه انتخابی کشت و جدایه هایی از جنس های Phytophthora،Ovatisporangium  و Pythium به دست آمده بر اساس ویژگی های مورفولوژیک و پاره ای خصوصیات فیزیولوژیک مطالعه و شناسایی شدند. آزمون بیماری زایی جدایه ها روی شاخه های بریده در شرایط آزمایشگاه و هم چنین دانهال های بادام در گلخانه انجام گرفت. در این تحقیق، دوازده جدایه، اکثرا از خاک همراه با طوقه و ریشه به دست آمد که متعلق به گونه های Phytophthora cactorum، Pythium aphanidermatum، Ovatisporangium helicoides و Pythium group-G بودند. در آزمون بیماری زایی روی شاخه های بریده از نظر میزان توسعه بیماری، بین تیمارهای مختلف اختلاف بسیار معنی داری در سطح آماری یک درصد دیده شد. در این آزمون بیشترین میزان توسعه بیماری توسط P. cactorum ایجاد شد و O. helicoides در مرتبه بعدی قرار گرفت. اختلاف میزان توسعه علایم بیماری توسط قارچ های P. aphanidermatum و P. group-G روی شاخه های بریده با شاهد معنی دار نبود. در آزمون بیماری زایی روی دانهال های بادام در گلخانه جدایه های P.cactorum در مدت ۷ روز پس از مایه زنی سبب سبز خشکی و مرگ سریع نهال ها شدند. در مورد جدایه های P. aphanidermatum وO. helicoides  پس از گذشت ۴۰ روز پس از مایه زنی علایم خشکیدگی روی دانهال های بادام ایجاد شد، حال آن که P. group-G در هیچ شرایطی علایم بیماری را نشان نداد. این اولین گزارش از شناسایی و بیماری زایی گونه O. helicoides است.