مقاله بررسی بیان microRNA های خانواده Let-7 در سلولهای CD+4T تحت القا آنتی بادی های CD2,CD3,CD28 و اینترلوکین ۲ و تعیین اهداف احتمالی آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی از صفحه ۱۵ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی بیان microRNA های خانواده Let-7 در سلولهای CD+4T تحت القا آنتی بادی های CD2,CD3,CD28 و اینترلوکین ۲ و تعیین اهداف احتمالی آنها
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله microRNA
مقاله اینترلوکین ۲
مقاله آنتی بادی های CD28/CD3/CD2
مقاله خانواده let-7
مقاله گسترش کلونی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجی نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی زاده مجید
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی پور مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: شکرگزار محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در این تحقیق بیان microRNA های خانواده let-7 در سلول های CD4+T فعال شده با آنتی- CD2,CD3,D28 تحت تیمار با اینترلوکین ۲ و یا بدون تیمار با آن مورد بررسی قرار گرفت. خانواده let-7 دارای دو خاصیت انکوژنی و مهارکنندگی تومور در سلول های مختلف است.
مواد و روش ها: به این منظور سلولهای CD4+T بکر با ریز دانه های حاوی آنتی- CD2,CD3,CD28 تیمار شدند و تحت القا اینترلوکین ۲ خارجی (۰٫۷۵ نانوگرم بر میلی لیتر) به مدت ۷۲ ساعت قرار گرفتند.از سلول های فعال شده و سلول های تحت تیمار با اینترلوکین ۲،RNA  تام استخراج گردید. بعد از سنتز cDNA، بیان microRNA ها به روشQ-RT-PCR array  با استفاده از کیت (miRCURYLNATM universal RT miRNA PCR kit) صورت گرفت. آنالیز داده ها به کمک نرم افزار GeneX و روش DDCt انجام شد.
یافته ها: در سلول های CD4+T فعال شده با آنتی- CD2,CD3,CD28 در مقایسه با سلول های تحت تیمار اینترلوکین ۲ افزایش بیان ۵ عضو خانواده let-7 مشاهده گردید. از جمله اهداف پیش بینی شده آنها به کمک miRDB وmiRanda  می توان به فسفاتازهای miDB و miRanada خانواده SOCS اشاره نمود که دو خانواده اولی در مهار مسیر پیام رسانی TCR و آخری در مهار مسیر JAK/STAT در سلول های فعال شده نقش دارد.
نتیجه گیری: به نظر می رسد miRNA های مختلف از جمله خانواده let-7 با مهار بیان ژن های خاص در سطح پس از رونویسی در کنترل مسیرهای موثر در گسترش کلونی جهت ایجاد پاسخ مناسب ایمنی در سلول های CD4+T فعال شده نقش مهمی ایفا کنند.