مقاله بررسی بیان ژن ein2 در گیاه اطلسی (Petunia×hybrida) و مطالعه نقش تنظیم کنندگی آن در مسیر انتقال پیام اتیلن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش های سلولی و مولکولی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۵۷۲ تا ۵۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسی بیان ژن ein2 در گیاه اطلسی (Petunia×hybrida) و مطالعه نقش تنظیم کنندگی آن در مسیر انتقال پیام اتیلن
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ein2
مقاله اتیلن
مقاله پیری بافت گل
مقاله گرده افشانی
مقاله مسیر انتقال پیام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرشمسی کاخکی امین
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شهریاری احمدی فرج اله
جناب آقای / سرکار خانم: گری جولی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هورمون گیاهی اتیلن طیف گسترده ای از فرآیندهای گیاهی را نظیر رشد، جوانه زنی بذور، گلدهی، ریزش اندامها، تشکیل ریشه های جانبی، توسعه بافت برگ، رسیدگی میوه و پیری بافت برگ بعد از لقاح را تنظیم می کند. پیری بافت گل یکی از فرآیندهای تکاملی است که اتیلن در آن نقش کلیدی بازی می کند. افزایش کلیماکتریک مقادیر درون زاد اتیلن در گلها، یک نقش تنظیمی در حوادث متعاقب منجر به مرگ در برخی بافتهای زایشی دارا می باشد. تغییر در پاسخ دهی به اتیلن در زمان تکوین گیاه، عمدتا با تغییر در مسیر انتقال پیام میانجی گری می گردد، که بخش اصلی مجموعه حوادث منجر به پیری بافت زایشی را شامل می شود. موتاسیون غیر کارکردی ein2 عدم حساسیت به اتیلن را در مطالعات اخیر نشان داده که این امر بیانگر نقش ضروری ein2 در مسیر انتقال پیام اتیلن است. از آنجایی که ein2 به عنوان یک تنظیم کننده مثبت نقشی محوری در مسیر انتقال پیام اتیلن ایفا می کند، در مطالعه حاضر الگوی بیان این ژن در بافتهای رویشی و زایشی گیاه اطلسی مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز بیان ژن نشان داد که رونوشتهای ein2 در بافتهای مختلف گیاهی حضور داشته، و بیشترین سطح بیان ژن در خامه+کلاله و تخمدان قابل مشاهده است. همچنین آنالیز بیان ژن با هدف بررسی نقش فاکتورهایی مانند گرده افشانی، قندها، اسید آبسیزیک، ACC در مسیر بیوسنتز و انتقال پیام اتیلن در اطلسی انجام شد. نتایج نشان داد که قند گلوکز یک نقش مهم در تنظیم فرآیند پیری مرتبط با اتیلن در بافت گل بازی می کند. در مجموع نتایج نشان دهنده این واقعیت است که ein2 در بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیک در زمان تکوین گیاه نقش اساسی داشته و با برخی تنظیم کننده های رشد نظیر ABA دارای اثرات متقابل می باشد.