مقاله بررسی بیان ژن های CHit1 و CHit2 در قارچ Beauveria bassiana هنگام تعامل پارازیتی با تریپس پیاز، (Thrips tabaci (Thys.: Thripidae که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۲ در نامه انجمن حشره شناسی ایران از صفحه ۵۹ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسی بیان ژن های CHit1 و CHit2 در قارچ Beauveria bassiana هنگام تعامل پارازیتی با تریپس پیاز، (Thrips tabaci (Thys.: Thripidae
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Beauveria bassiana
مقاله بیان ژن
مقاله RT-PCR
مقاله Thrips tabaci
مقاله CHit1
مقاله CHit2

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فکرت لیدا
جناب آقای / سرکار خانم: ممرآبادی مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برهم کنش پاتوژن-میزبان فرایندی بسیار پیچیده است. همانند بسیاری از قارچ های پاتوژن حشرات،Beauveria bassiana  آنزیم هایی تولید می کند که در زمان آلودگی برای نفوذ به داخل بدن میزبان، کوتیکول را از بین می برند. کیتینازها آنزیم های مهمی برای هیدرولیز کیتین به شمار می روند و می توانند نقش مهمی در کنترل بیولوژیک آفات مختلف، ازجمله تریپس پیاز، Thrips tabaci Lind.، ایفا نمایند. در این پژوهش، آغازگرهای خاص برای ژن های CHit1 و CHit2 طراحی شد و الگوی بیان این دو ژن در استرین  IRAN 789Cقارچ B. bassiana در سه غلظت ۱۰۴، ۱۰۵ و ۱۰۶ کنیدی در میلی لیتر قبل و بعد از تعامل پارازیتی با لاروهای سن دوم تریپس پیاز با استفاده از روش RT-PCR بررسی گردید. در همه ی برهم کنش ها، بیان ژن های مورد نظر بعد از تعامل پارازیتی انجام شد و با افزایش غلظت کنیدی های قارچ، میزان بیان ژن نیز افزایش یافت. بیان این ژن ها در هنگام تعامل پارازیتی قارچ با لاروها بیانگر حایز اهمیت بودن کیتینازها به عنوان فاکتوری موثر در کنترل بیولوژیک ارگانیسم های هدف می باشد.