مقاله بررسی برون تنی عصاره هیدروالکلی سیر وحشی (Allium ampeloprasum) بر فعالیت حرکتی ایلئوم موش صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۲۲۳۸ تا ۲۲۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسی برون تنی عصاره هیدروالکلی سیر وحشی (Allium ampeloprasum) بر فعالیت حرکتی ایلئوم موش صحرایی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصاره تره کوهی
مقاله پروپرانولول
مقاله ایلئوم
مقاله موش صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدیقی هفشجانی مهرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: نوری احمدآبادی مصیب
جناب آقای / سرکار خانم: نصری حمید
جناب آقای / سرکار خانم: هادی ملوک
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعیان کوپایی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در این تحقیق، اثر ضد انقباضی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه تره کوهی بر انقباضات ایلئوم موش های صحرایی نژاد ویستار و مکانیسم محتمل بر آن بررسی شد.
روش ها: در این تحقیق مداخله ای تعداد ۴۸ سر موش صحرایی، از نژاد ویستار به طور تصادفی به شش گروه هشت تایی به شرح زیر تقسیم شدند: شاهد، دریافت کننده غلظت های تجمعی عصاره تره کوهی، دریافت کننده L-NAME (L-NG-nitroarginine methyl ester) و عصاره، نالوکسان و عصاره، پروپرانولول و عصاره و گروه دریافت کننده غلظت های تجمعی کلرور کلسیم. در روز آزمایش، ایلئوم موش ها جدا و انقباضات آن در حمام بافت تحت یک گرم کشش با اضافه کردن کلرور پتاسیم (۶۰ mM) به روش ایزوتونیک ثبت شد. جهت بررسی مکانیسم اثر عصاره، بافت با پروپرانول، نالوکسان و یا L-NAME انکوبه شد و درصد تغییرات نیروی انقباضی بر روی کاغذ ثبت و محاسبه گردید. همچنین جهت نقش کانال های کلسیم در فعالیت حرکتی بافت، ایلئوم تحت تاثیر غلظت های تجمعی کلرور کلسیم قرار داده شد.
یافته ها: عصاره تجمعی تره کوهی (۱۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم) به صورت وابسته به غلظت انقباضات ایلئوم به وسیله کلرور پتاسیم را کاهش داد (P<0.0001). پروپرانولول اثر مهاری عصاره بر انقباضات ناشی از کلرور پتاسیم را به صورت معنی داری کاهش داد (P<0.0010). اما، L-NAME و نالوکسان سبب کاهش اثر مهاری عصاره بر ایلئوم نشدند. همچنین کلسیم سبب انقباض بافت دپولاریزه شده توسط کلرور پتاسیم شد و این اثر انقباضی توسط غلظت های تجمعی عصاره به طور معنی داری کاهش یافت (P<0.0010).
نتیجه گیری: عصاره هیدروالکلی برگ تره کوهی توانست با اثر بر گیرنده های بتاآدرنرژیک و کانال های کلسیم وابسته به ولتاژ، بر فعالیت حرکتی ایلئوم موش صحرایی اثر بگذارد و با توجه به نتیجه اثر، ممکن است بتوان از آن در درمان ناراحتی های گوارش استفاده کرد.