مقاله بررسی بروز مارکر سیکلواکسیژناز- ۲ به روش ایمونوهیستوشیمی در تومورهای ترانزیشنال مثانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۲۲۸ تا ۲۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسی بروز مارکر سیکلواکسیژناز- ۲ به روش ایمونوهیستوشیمی در تومورهای ترانزیشنال مثانه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیکلواکسیژناز- ۲
مقاله ایمونوهیستوشیمی
مقاله تومور سلول ترانزیشنال
مقاله مثانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی تبریز هدیه
جناب آقای / سرکار خانم: الفتی گلرخ
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی علی
جناب آقای / سرکار خانم: نیکی فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: شایع ترین نوع سرطان مثانه، تومور سلول ترانزیشنال می باشد. سیکلواکسیژناز- ۲ (COX-2)، آنزیم کلیدی تولید پروستاگلاندین ها، به عنوان یک مولکول جدید برای درمان هدف مند در این تومور معرفی شده است. در این تحقیق، به بررسی بروز این مارکر در تومورهای ترانزیشنال مثانه و ارزیابی ارتباط آن با شاخص های بالینی- پاتولوژیکی از جمله درجه و مرحله تومور پرداختیم.
روش بررسی: این مطالعه مقطعی، طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ در بخش پاتولوژی بیمارستان سینا تهران انجام گرفت. گزارشات پاتولوژی بیماران با تشخیص قطعی تومور ترانزیشنال مثانه که تحت عمل برداشتن از طریق پیشابراه قرارگرفته بودند، بازبینی و ۴۰ بیمار انتخاب گردید. سپس بلوک های پارافینی آن ها از نظر بروز COX-2 به روش ایمونوهیستوشیمی مورد ارزیابی قرار گرفت. رنگ پذیری بیش تر از ۵% سلول های توموری به عنوان بروز مثبت در نظر گرفته شد.
یافته ها: COX-2 در ۵۲٫۵% بیماران بروز یافت. تومورهای با درجه بدخیمی بالا بروز بالاتری از این مارکر را نسبت به دیگر درجات تومور نشان دادند (۸۷٫۵%) و اختلاف معنی داری بین درجات مختلف تومور از نظر بروز COX-2 وجود داشت (P<0.0001). سن بیماران هم با این مارکر مرتبط بود (P=0.03). بالعکس، این مارکر با متغیرهایی از جمله جنس، تهاجم لنفاتیک و مرحله تومور ارتباط معنی داری نداشت (P>0.05). به علاوه در هیچ یک از بیماران تهاجم عروقی و دور عصبی یافت نشد.
نتیجه گیری: مارکر COX-2 در بیش از نیمی از بیماران ما دیده شد و ارتباط واضحی با تمایز تومور داشت. بنابراین این مولکول ممکن است یک مارکر توموری مفید در ارزیابی تومورهای مثانه باشد.