مقاله بررسی برخی پاسخ های فیزیولوژیکی ریزجلبک Chlorella vulgaris Beijernick. به حضور آلومینیوم در محیط کشت در شرایط اتوتروفی و هتروتروفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۵۷ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسی برخی پاسخ های فیزیولوژیکی ریزجلبک Chlorella vulgaris Beijernick. به حضور آلومینیوم در محیط کشت در شرایط اتوتروفی و هتروتروفی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلومینیوم
مقاله اتوتروفی
مقاله محتوای رنگیزه ای
مقاله هتروتروفی
مقاله .Chlorella vulgaris Beijernick

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانیان سحر
جناب آقای / سرکار خانم: ساطعی آرین
جناب آقای / سرکار خانم: شکروی شادمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر جلبک Chlorella vulgaris Beijernick. پس از جمع آوری و تخلیص، در محیط کشت BG-11 دارای آلومینیوم (AlCl3) با غلظت های ۰ و ۳۰۰ میکرومولار، PH=7.1 و دمای ۲±۲۵ درجه سانتی گراد در شرایط اتوتروفی و هتروتروفی به مدت ۲۱ روز رشد داده شد. به منظور ایجاد شرایط اتوتروفی، شدت نوری ۱۵۰۰ لوکس با تناوب نوری ۲۰ ساعت روشنایی و ۴ ساعت تاریکی و به منظور ایجاد شرایط هتروتروفی، تاریکی مطلق به همراه ۰٫۰۵ گرم قندهای متفاوت گلوکز و سوکروز فراهم شد. در هر مورد بقا و رشد (بر اساس کدورت سنجی و شمارش سلولی)، pH محیط کشت، وزن تر، محتوای پروتئین کل، محتوای رنگیزه ای (کلروفیل a، کلروفیل b و بتا کاروتن) و محتوای آلومینیوم درونی نمونه در فاز لگاریتمی رشد مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج، آلومینیوم موجب افزایش معنی دار رشد،pH و وزن تر در تیمار اتوتروفی حاوی ۳۰۰ میکرومولار آلومینیوم نسبت به سایر تیمارها گردید. تحت تاثیرآلومینیوم، مقدار کلروفیل a در سلول های اتوتروفChlorella vulgaris Beijernick.  تقریبا دو برابر مقدار آن درسلول های هتروتروف، در حالی که مقدار کلروفیل b، در سلول های اتوتروف نصف مقدار آن در سلول های هتروتروف را نشان داد. مقدار بتاکاروتن در کشت های هتروتروف در مقایسه با مقدار آن در سلول های اتوتروف ۳۱ درصد کاهش یافت. کاهش اندک محتوای پروتئین کل تحت شرایط هتروتروفی مشاهده شد. بقای نمونه در تاریکی مطلق طی دوره ۲۱ روزه کشت حفظ شد، اما در شرایط تاریکی مطلق، نمونه تمایل به گلوکز را نشان داد. نمونه در شرایط هتروتروفی گلوکز، بدون فاز تاخیری، رشد را نشان داد که نشان از قابلیت خوگیری سریع ارگانیسم با شرایط هتروتروفی دارد. به نظر می رسد ویژگی های عنوان شده، جلبک سبز تک سلولی Chlorella vulgaris Beijernick. را از جنبه های گوناگون، نمونه ای کارا و توانمند می شناساند.