مقاله بررسی برخی پارامتر های یونی و بیوشیمیایی پلاسمای خون مولدین ماهی صبیتی Sparidentex hasta در فصل تخم ریزی در استان هرمزگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در آبزیان و شیلات از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: بررسی برخی پارامتر های یونی و بیوشیمیایی پلاسمای خون مولدین ماهی صبیتی Sparidentex hasta در فصل تخم ریزی در استان هرمزگان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی صبیتی
مقاله Sparidentex hasta
مقاله فاکتور های بیوشیمیایی
مقاله سرم خون
مقاله هرمزگان
مقاله خلیج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افخمی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سالارزاده علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه پارامترهای یونی (Na+، K+، Ca+، Fe+، C1) و فاکتورهای متابولیک (آلکالین فسفاتاز، آلبومین، پروتئین کل و گلوبولین) در سرم خون و ارتباط بین آنها در ۳۰ عدد ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) صید شده در سواحل استان هرمزگان(خلیج فارس) بررسی گردید. بر اساس نتایج بدست آمده مشاهده گردید که میزان های یون های سدیم، کلر، کلسیم و پتاسیم دارای بیشترین تا کمترین مقدار در پلاسمای خون ماهی صبیتی بود. میزان کل پروتئین بیشتر از گلوبولین و کمی بیشتر از میزان آلبومین بود. ارتباط معنی دار معکوسی بین K+ و میزان Na+ به K+ وجود داشت.(P<0.01) کلسیم ارتباط معنی دار مثبتی با سدیم و پتاسیم داشت. (P<0.01) در این مطالعه اطلاعات پایه در خصوص پارامتر های بیوشیمیایی خون این گونه در شرایط خلیج فارس گزارش شده است. بنابراین این داده ها می توانند در هشدار اولیه و شناسایی بروز بیماری ها و بررسی وضعیت سلامت جمعیت این گونه در سایر مطالعات آتی مفید و قابل استفاده باشند.