مقاله بررسی برخی پارامترهای پویائی جمعیت سیاه ماهی (Capoeta trutta) در رودخانه گاماسیاب استان کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در شیلات از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: بررسی برخی پارامترهای پویائی جمعیت سیاه ماهی (Capoeta trutta) در رودخانه گاماسیاب استان کرمانشاه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیاه ماهی
مقاله شاخص گنادوسوماتیک
مقاله ضریب چاقی
مقاله هماوری مطلق
مقاله قطر تخمک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوریا مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمیان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نوری فتحعلی
جناب آقای / سرکار خانم: اجرایی فرشاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه برخی ویژگی های بوم شناسی و زیست شناسی جمعیت سیاه ماهی (Capoeta trutta) مانند سن، ضریب چاقی و تولیدمثل در رودخانه گاماسیاب استان کرمانشاه به مدت یک سال از مردادماه سال ۱۳۸۷ تا تیرماه سال ۱۳۸۸ به صورت ماهانه مورد بررسی قرار گرفت. در مدت یک سال، تعداد ۲۵۲ قطعه ماهی با استفاده از تور سالیک و گوشگیر صید گردید. در مجموع، ۵ گروه سنی (۵-۱ ساله) شناسایی شد. نسبت جنسی نر به ماده در این پژوهش ♀۱: ۱٫۹۶♂ به دست آمد. مطالعه فراوانی طولی، وزنی و سنی ماهیان در این رودخانه نشان داد که ماهیان ماده در مقایسه با ماهیان نر به طول طویل تر، سن بالاتر و وزن بیش تری می رسند (به جز ماهیان نر یک ساله که طول بیش تری نسبت به ماهیان ماده داشتند). میانگین ضریب چاقی در ماهیان ۱٫۲۲ به دست آمد که بین ماهیان نر و ماده اختلاف معنی داری مشاهده گردید (P<0.01). میانگین شاخص گناد و سوماتیک (GSI) در ماهیان این رودخانه ۳٫۶۴ محاسبه شد. بیش ترین هماوری مطلق ماهیان ۷۷۵۶ عدد تخمک به ازای هر ماهی محاسبه شد. سن بر روی هماوری تاثیر معنی داری داشت ((P<0.01. دامنه قطر تخمک بین ۱٫۹۰-۰٫۱۲ میلی متر اندازه گیری گردید.