مقاله بررسی برخی ویژگی های گرمایی کامپوزیت های شیشه – سرامیک دارای سامانه SiO2-CaO-Na2O-Fe2O3-WO3 طی فرایند سینترینگ تقویت شده با ذرات آلومینیم تیتانات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی) از صفحه ۳۳ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسی برخی ویژگی های گرمایی کامپوزیت های شیشه – سرامیک دارای سامانه SiO2-CaO-Na2O-Fe2O3-WO3 طی فرایند سینترینگ تقویت شده با ذرات آلومینیم تیتانات
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سینترینگ
مقاله کامپوزیت
مقاله ضریب انبساط گرمایی
مقاله ریزساختار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی آتوسا
جناب آقای / سرکار خانم: کارگر راضی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده پروین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ویژگی های گرمایی شیشه های سامانه SiO2-CaO-Na2O که به روش سینترینگ و با افزایش برخی افزودنی ها مانند Fe2O3 و WO3 ساخته شده بود نسبت به یک شیشه مبنای انتخابی مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش، فریت های به دست آمده از سرمایش سریع مذاب های شیشه پس از آسیاکاری به پودر ریز تبدیل شدند که برای تعیین دمای تبلور شیشه – سرامیک ها استفاده شد، از روش تجزیه گرمایی افتراقی  (DTA)برای تعیین دمای تبلور شیشه ها استفاده شد. ساختار بلوری شیشه ها به وسیله پراش پرتو ایکس (XRD) بررسی شد. برای بهبود ویژگی های گرمایی، تاثیر فرایند سینترینگ و ویژگی های گرمایی کامپوزیت شیشه – سرامیک حاوی مقدارهای ۵، ۱۰ و ۱۵ درصد وزنی ذرات آلومینیم تیتانات مورد بررسی قرار گرفت. تمامی ترکیب ها در گستره دمایی ۷۱۰ تا ۹۷۰ oC با سرعت افزایش حرارت ۵ oCmin-1 به مدت ۳ ساعت عملیات گرمایی قرار گرفت. فازهای بلوری موجود در کامپوزیت های به دست آمده به کمک الگوی پراش پرتو ایکس (XRD) و ساختار آنها با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی شد. ضریب های انبساط گرمایی کامپوزیت های به دست آمده در دما و زمان بهینه اندازه گیری شد و با شیشه – سرامیک های پایه مقایسه شد.
نتیجه های بررسی های الگوی پراش پرتو ایکس (XRD) نشان داد که فازهای بلوری در کامپوزیت های شیشه – سرامیک افزون بر فاز ولاستونیت شامل آلومینیم تیتانات و به مقدارهای جزیی حاوی آلومینیم اکسید و روتیل است. همچنین مشخص شد که افزایش ۱۵ درصد وزنی ذرات آلومینیم تیتانات سبب افزایش دانسیته نسبی و کاهش ضریب انبساط گرمایی (۶٫۹۵۱۵×۱۰ K-1) در مقایسه با کامپوزیت های انتخاب شده می شود که در بهبود ویژگی های گرمایی موثر است.