مقاله بررسی برخی عوامل موثر بر چاقی در نوجوانان دختر مدارس راهنمایی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۱ در پیاورد سلامت از صفحه ۴۰۳ تا ۴۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسی برخی عوامل موثر بر چاقی در نوجوانان دختر مدارس راهنمایی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چاقی
مقاله شاخص توده بدنی
مقاله نوجوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاکری معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: مجتهدی سیدیوسف
جناب آقای / سرکار خانم: ناصریان جواد
جناب آقای / سرکار خانم: مرادخانی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: چاقی در دوران نوجوانی زمینه ساز چاقی در بزرگسالی و عوارض مربوط به آن است؛ بر این اساس پژوهش حاضر با هدف تعیین فراوانی نسبی چاقی و برخی عوامل مرتبط با آن در نوجوانان دختر مدارس راهنمایی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه مقطعی ۸۱۰ نوجوان دختر ۱۶ – ۱۲ ساله مدارس راهنمایی تهران، در سال ۱۳۹۰ با استفاده از نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. اندازه گیری قد، وزن و محاسبه شاخص توده بدنی (Body Mass Index-BMI) انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. جهت کسب اعتبار علمی پرسشنامه، از روش اعتبار محتوا و جهت تعیین اعتماد علمی از آزمون مجدد استفاده شد. پس از محاسبه  BMIو تعیین مقادیر بالای صدک ۹۵ و نیز مقادیر بین صدک ۸۵ و ۹۵ برای سن و جنس مربوطه، به ترتیب افراد چاق و افراد دارای اضافه وزن مشخص شدند. نتایج با روشهای آماری X2، فیشر،  ANOVAو رگرسیون لجستیک چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: فراوانی نسبی چاقی و اضافه وزن در گروه مورد مطالعه به ترتیب، ۴٫۴ درصد (%۹۵ CI= 6.4 – 4.2) و ۱۴٫۱ درصد (%۹۵ CI= 10.25 – 15.3) بود. بر اساس نتایج این مطالعه بین چاقی و سن (P= 0.001)، میزان فعالیت فیزیکی دانش آموز (P= 0.001) و ساعات تماشای تلویزیون (P= 0.001) و نیز رفتار تغذیه ای وی (P= 0.002)، رابطه آماری معنی دار بود.
نتیجه گیری: بر اساس یافته ها و با توجه به میزان چاقی نوجوانان انجام پژوهش های تکمیلی جهت تعیین کلیه عوامل تاثیرگذار در جهت ایجاد وزن اضافه توصیه می شود.