مقاله بررسی برخی عوامل مرتبط بر انتخاب نوع زایمان در زنان شاغل دانشگاه علوم پزشکی شاهرود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۲ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: بررسی برخی عوامل مرتبط بر انتخاب نوع زایمان در زنان شاغل دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زایمان
مقاله سزارین
مقاله زایمان طبیعی
مقاله زنان شاغل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: راعی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: چمن رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی نازی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: به علت افزایش سزارین در سال های اخیر، درصد زایمان طبیعی رو به کاهش نهاده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین برخی عوامل مرتبط بر انتخاب نوع زایمان در زنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود انجام شده است.
روش کار: این مطالعه از نوع پژوهش های کاربردی است که به شیوه مقطعی در سال ۱۳۹۱ انجام شد. در این تحقیق کلیه زنان شاغل واجدشرایط در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود مورد مطالعه قرار گرفته و پرسشنامه ای حاوی ۹ سوال فردی و ۳۷ سوال اختصاصی در خصوص شرایط زایمان قبلی فرد به صورت خودایفا تکمیل گردید. داده ها پس از جمع آوری و ورود به نرم افزار SPSS به کمک آزمون کای دو تحلیل شدند. سطح معنی داری در کلیه آزمون ها ۰٫۰۵ می باشد.
یافته ها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه 37.62±۷٫۳۸ بود. ۲۷٫۵% از افراد در زایمان های قبلی سابقه سزارین داشتند. ۵۷٫۸% از افراد در آخرین بارداری به روش سزارین زایمان نموده بودند. رابطه معنی داری بین تحصیلات، شغل، محل خدمت و وضعیت استخدام پاسخگو با نوع زایمان مشاهده نشد (p>0.05) ولی بین تحصیلات بالای همسر، وجود سابقه قبلی سزارین، ابتلا به بیماری و سقط و پیشنهاد دوستان، روش زایمان دوستان، روش پیشنهادی همسر، روش پیشنهادی مادر، پیشنهاد پزشک و ماما با انتخاب روش زایمان رابطه معنی داری وجود داشت (p<0.05).
نتیجه گیری: میانگین شیوع سزارین در ارائه دهندگان خدمات بالاتر از متوسط جامعه است. پیشنهاد می گردد که سیاستگزاران سلامت در سطح شهرستان با برگزاری جلسات آموزشی متعدد برای این گروه نسبت به اصلاح نگرش و عملکرد آنان اقدام نمایند.