مقاله بررسی برخی شاخص های خونی و سرمی ماهیان کفال طلایی (Liza auratus) آب های جنوب دریای خزر استان مازندران در پی بروز نوعی بیماری نوپدید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در توسعه آبزی پروری (علوم زیستی) از صفحه ۲۵ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسی برخی شاخص های خونی و سرمی ماهیان کفال طلایی (Liza auratus) آب های جنوب دریای خزر استان مازندران در پی بروز نوعی بیماری نوپدید
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دریای خزر
مقاله کفال طلایی
مقاله شاخص های خونی
مقاله شاخص های سرمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذریه زهرا سیدجلیل
جناب آقای / سرکار خانم: قیاسی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: بینایی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظر به سابقه تلفات و مشاهده بیحالی، اتساع محوطه بطنی، لاغری و شنای نامتعارف در ماهیان کفال طلایی (Liza auratus)، ۸۶ عدد کفال طلائی (۵۶ عدد واجد علایم بالینی و ۳۰ بظاهر سالم) از پره های استان مازندران در اسفند ماه ۱۳۸۸ صید گردید. پس از بیومتری، گلبول های قرمز، گلبول های سفید، شمارش تفریقی، هموگلوبین و هماتوکریت، ALT، AST، C3، C4، IgM، آلبومین و پروتئین تام سنجش شد. متوسط وزن و طول ماهیان واجد و فاقد علایم بالینی به ترتیب ۱۰٫۲±۱۹۳٫۱ گرم و ۰٫۴±۳۰٫۶ سانتی متر و ۱۱٫۳±۲۳۳ گرم و ۰٫۰۵±۳۲٫۵ سانتی متر بودند. متوسط سن نیز به ترتیب ۰٫۱±۳٫۷ و ۰٫۱±۳٫۹ سال بود. بررسی ها نشان داد گلبول های قرمز و سفید، هموگلوبین، هماتوکریت و (MCHC) در ماهیان بیمارکاهش معنی داری در مقایسه با ماهیان سالم داشته است (P<0.05). لیکن (MCV) در ماهیان بیمار به طور معنی داری بیشتر از ماهیان سالم بود (P<0.05) ولی (MCH) تفاوتی در دوگروه نداشت (P>0.05). در شمارش تفریقی نیزکاهش معنی داری در مقادیر لنفوسیت و نوتروفیل دیده شد لیکن میلوسیت در ماهیان بیمار افزایش معنی داری را نشان داد (P<0.05). کاهش معنی دار در پروتئین تام، آلبومین و IgM مشاهده شد (P<0.05). لیکن C3 و C4 ازکاهش معنی داری برخوردار نبود (P>0.05). بالعکس دو آنزیم (ALT) و (AST) افزایش معنی داری را در ماهیان بیمار نشان داد (P>0.05). وزن ماهیان بیمار نیز به طور معنی داری کمتر از ماهیان سالم بود (P>0.05). با توجه به نتایج ماهیان بیمار مبتلا به کم خونی از نوع ماکروسیتیک هیپوکرومیک بوده که نشانگر یک گرسنگی طولانی مدت و بیماری تحلیل برنده مزمن در کفال ماهیان دریای خزر می باشد.