مقاله بررسی برخی شاخص های آکوستیکی صوت کودکان مبتلا به کم شنوایی شدید تا عمیق ۶ تا ۱۱ سال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در پژوهش در علوم توانبخشی از صفحه ۱۰۱۹ تا ۱۰۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی برخی شاخص های آکوستیکی صوت کودکان مبتلا به کم شنوایی شدید تا عمیق ۶ تا ۱۱ سال
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص های آکوستیکی صوت
مقاله کودکان کم شنوا
مقاله کاهش شنوایی شدید تا عمیق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده علی
جناب آقای / سرکار خانم: نورالدینی سیده زینب
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفی مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عامل اساسی تاثیرگذار بر تولید صدای انسان شنوایی است. برخورداری از سیستم شنوایی سالم و نیز فیدبک شنیداری هنجار می تواند جنبه های مهمی از گفتار شامل صوت، و تولید آواهای گفتاری را کنترل کرده و فرد از این طریق قادر است اشتباهات خود را تصحیح کند. هنجار بودن شاخص های صوتی تا حد زیادی به عملکرد سیستم شنیداری وابسته است.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت مقطعی – مقایسه ای روی ۲۷ کودک کم شنوای شدید تا عمیق و ۲۷ کودک با شنوایی هنجار در محدوده سنی ۶ تا ۱۱ سال که از نظر سن و جنس همسان بودند، به روش نمونه گیری غیر احتمالی در مدرسه باغچه بان و مدارس منطقه ۲ تهران انجام شد. پس از انجام آزمون های شنوایی، شاخص های صوتی کودکان شامل فرکانس پایه، تغییرات فرکانس، تغییرات شدت، آشفتگی در زیر و بمی صوت، آشفتگی در شدت صوت و نسبت نویز به هارمونیک آنالیز شد. کلیه داده های کمی حاصله با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های t-test و Pearson Correlation انجام شدند.
یافته ها: در کودکان کم شنوا شاخص های فرکانس پایه صوت، محدوده بالای فرکانس پایه و تغییرات در دامنه شدت صوت بیش از گروه هنجار بود و تفاوت معنی داری یافت گردید. با اینکه شاخص های آشفتگی در فرکانس و شدت صوت، درصد تغییرات فرکانس پایه و نسبت نویز به هارمونیک صوت کودکان کم شنوا از کودکان با شنوایی هنجار بیشتر بود تفاوت معنی داری مشاهده نشد. بین متغیر آشفتگی در فرکانس پایه صوت و فاصله بین آستانه های فرکانس ۵۰۰ هرتز تا ۲۰۰۰ هرتز همبستگی معنی داری یافت شد.
نتیجه گیری: نقص در سیستم شنوایی در سطح شدید تا عمیق به دلیل کاهش فیدبک مناسب صوتی بر شاخص های آکوستیکی صوت کودکان تاثیر می گذارد، مهمترین شاخص هایی که دچار تغییر می شوند فرکانس پایه صوت و دامنه شدت صوت می باشد.