مقاله بررسی برخی خصوصیات ریخت شناسی و تراکم اسپرم تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) از طریق اسپرماتوکریت، شمارش عددی و طیف سنجی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۲۵ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسی برخی خصوصیات ریخت شناسی و تراکم اسپرم تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) از طریق اسپرماتوکریت، شمارش عددی و طیف سنجی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاس ماهی ایرانی
مقاله اسپرم
مقاله تراکم
مقاله اسپرماتوکریت
مقاله طیف سنجی
مقاله Acipenser persicus

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی پور علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: برادران نویری شهروز
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزفشخامی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آذری تاکامی قباد
جناب آقای / سرکار خانم: وهاب زاده حبیب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از عوامل موثر در بهبود کیفیت تکثیر ماهیان خاویاری کیفیت و کمیت گامت های نر می باشد. این مطالعه به منظور بررسی کمی اسپرماتوزوئید در تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) از طریق شمارش عددی با لام هماسیتومتر، درصد اسپرماتوکریت و طیف سنجی در طول موج های ۳۷۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۵۰، ۶۰۰ و ۷۰۰ نانومتر انجام گرفت. در بررسی مورفومتریک سلول اسپرم تاس ماهی ایرانی میانگین طول کل ۱۵٫۴± ۶۹٫۶۴ میکرون، میانگین طول دم ۱۷٫۴±۲۵٫۵۵ میکرون، میانگین طول سر ۴۸٫۰±۴۴٫۹ و میانگین عرض سر ۳۳٫۰±۴۷٫۲ میکرون بدست آمد. بر اساس آزمون آماری همبستگی بین عرض سر و طول سر با طول کل اسپرم در گونه های مورد نظر دیده نشده و ارتباط بین این عوامل ضعیف برآورد گردید. میانگین تراکم اسپرم در این بررسی ۱۰۹× ۳۶۹٫۱± ۰۴۷٫۲ اسپرم در میلی لیتر و میزان درصد اسپرماتوکریت ۵۳٫۶± ۸۵٫۱۰ درصد اندازه گیری شد. در روش طیف سنجی، نتایج نشان داده شد که با افزایش طول موج میزان جذب کاهش می یابد. در تمام طول موج های مورد بررسی، بین تراکم اسپرم و میزان جذب، همبستگی بالایی مشاهده شد. بر اساس آزمون ضریب همبستگی در تاس ماهی ایرانی، طول موج ۷۰۰ نانومتر نسبت به سایر طول موج ها از همبستگی بیش تری برخودار بود. همچنین بین درصد اسپرماتوکریت و میزان جذب در طول موج های مختلف اختلاف معنی داری مشاهده نشده و طول موج ۷۰۰ نانومتر نسبت به سایر طول موج ها همبستگی بیش تری را نشان داد. این یافته نشان داد که بین عوامل اسپرماتوکریت، تراکم و جذب نوری در اسپرم تاس ماهی ایرانی همبستگی معنی داری دیده شده و هر یک از این روش ها می تواند در بررسی غلظت اسپرم این ماهی مورد استفاده قرار گیرد.