مقاله بررسی برخی از ویژگی های الکتریکی و اپتیکی منگنایت کلسیم تهیه شده به روش واکنش حالت جامد و سل_ ژل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در بلورشناسی و کانی شناسی ایران از صفحه ۶۴۹ تا ۶۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسی برخی از ویژگی های الکتریکی و اپتیکی منگنایت کلسیم تهیه شده به روش واکنش حالت جامد و سل_ ژل
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واکنش حالت جامد
مقاله روش سل
مقاله ژل
مقاله ساختار پروسکایت
مقاله منگنایت کلسیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کفاش سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی مقدم طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: کمپانی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، نمونه هایCaMnO3 به دو روش واکنش حالت جامد و سل- ژل (ژل سوزی) با دمای برشتن ۸۰۰oC تهیه شدند. ساختار و میانگین اندازه ذرات پودرهای به دست آمده به ترتیب با پراش پرتو (XRD) X و میکروسکوپ الکترونی تراگسیلی (TEM) بررسی شدند. نتایج نشان می دهند که میانگین اندازه ذرات به دست آمده از روش سل- ژل در حدود ۸۵nm است. گاف اپتیکی نمونه ها از نمودار بیناب جذبی اندازه گیری و برای نمونه های تهیه شده به روش واکنش حالت جامد برابر ۳٫۴۰eV و برای روش سل- ژل برابر ۳٫۴۶eV به دست آمدند. همچنین تشکیل ساختار پروسکایت نمونه ها به روش بیناب سنجی فروسرخ تبدیل فوریه (FTIR) مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. اندازه گیری مقاومت ویژه الکتریکی نمونه ها در بازه دمایی ۳۰۰-۵۵۰k نشان داد که با افزایش دما مقاومت الکتریکی کاهش می یابد و مقاومت الکتریکی نمونه تهیه شده به روش سل- ژل کمتر از نمونه تهیه شده به روش واکنش حالت جامد است.