مقاله بررسی برخی از متغیرهای اثرگذار بر محافظه کاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش های تجربی حسابداری از صفحه ۱۹ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسی برخی از متغیرهای اثرگذار بر محافظه کاری
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محافظه کاری
مقاله سازوکارهای نظام راهبری شرکتی
مقاله دیدگاه جانشینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدپور احمد
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بر اساس نظریه نمایندگی مدیران دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند. سازوکارهای مناسب نظام راهبری شرکتی می تواند مانع این رفتار فرصت طلبانه شود. از طرف دیگر، محافظه کاری به عنوان راهکاری معرفی می شود که هزینه های نمایندگی را کاهش می دهد. در این تحقیق متغیرهای اثرگذار بر محافظه کاری، به خصوص سازوکار های نظام راهبری شرکتی از دیدگاه جانشینی (مکمل بودن) بررسی شده است. برای سنجش محافظه کاری از معیارهای باسو (۱۹۹۷) و مدل سال – شرکت خان و واتز (۲۰۰۷ و ۲۰۰۹) استفاده شده است. متغیرهای مستقل شامل سازوکارهای نظام راهبری شرکتی (درصد مالکیت مدیران، درصد مالکیت نهادی، درصد مدیران غیر موظف، نقش دوگانه مدیر عامل) و سایر متغیرهای اثرگذار بر محافظه کاری (سن شرکت (فاصله از اولین عرضه عمومی)، چرخه سرمایه گذاری، نوسان های بازده سهام، کیفیت (اندازه) حسابرس مستقل) می باشد.
نتایج تحقیق با بررسی داده های ۷۲ شرکت به صورت ترکیبی طی سال های ۸۴ الی ۸۸، حاکی از این است که محافظه کاری با متغیرهای درصد مالکیت مدیران، نوسان های بازده سهام، رابطه مثبت و با درصد مالکیت نهادی، سن شرکت، اندازه حسابرس مستقل رابطه منفی دارد. در خصوص متغیرهای چرخه سرمایه گذاری، درصد مدیران غیر موظف و نقش دوگانه مدیر عامل رابطه معناداری مشاهده نشد.