مقاله بررسی برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون بچه ماهیان کپور دریایی (Cyprinus carpio) در معرض شوری های مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در شیلات از صفحه ۳۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسی برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون بچه ماهیان کپور دریایی (Cyprinus carpio) در معرض شوری های مختلف
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شوری
مقاله سدیم
مقاله پتاسیم
مقاله سرم خون
مقاله کپور دریایی (Cyprinus carpio)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: تجری محسن
جناب آقای / سرکار خانم: یوسف نژاد سحر
جناب آقای / سرکار خانم: شاهکار عرفان
جناب آقای / سرکار خانم: کلنگی میاندره حامد
جناب آقای / سرکار خانم: عظیمی عظیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، نوسانات یون های سدیم و پتاسیم سرم خون بچه ماهی کپور دریایی در غلظت های مختلف شوری (۰، ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ گرم در لیتر) به مدت ۴ روز بررسی شد. تعداد ۲۵۰ قطعه بچه ماهی کپور دریایی با میانگین وزنی ۲٫۱ گرم انتخاب و به داخل هر تانک با شوری های مختلف منتقل شدند. خون گیری از بچه ماهیان با قطع ساقه دمی و در فواصل معین هر ۲۴ ساعت صورت گرفته و جداسازی سرم توسط سانتریفیوژ انجام شد. میزان یون سدیم و پتاسیم توسط دستگاه فلیم فتومتر اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که در شوری های با غلظت ۱۵ و ۲۰ گرم در لیتر، همه ماهیان پس از ۲۴ ساعت تلف شدند. بررسی پتاسیم سرم خون نشان داد که اختلاف معنی دار بین ساعات (۴۸-۲۴)، (۷۲-۲۴)، (۹۶-۲۴)، (۹۶-۴۸) و (۹۶-۷۲) در بین غلظت های مختلف شوری وجود دارد (P<0.05) و با افزایش شوری، سطح پتاسیم سرم خون بچه ماهیان با گذشت زمان کاهش یافت اما نتایج سطح سدیم سرم خون، تنها بین ساعات (۴۸-۲۴) و (۷۲-۲۴) اختلاف معنی داری را بین غلظت های مختلف نشان داد (P<0.05). با افزایش شوری، سطح سدیم سرم خون بچه ماهیان با گذشت زمان (تا روز سوم) افزایش یافت اما در روز چهارم سطح سدیم سرم خون با افزایش شوری کاهش نشان داد.