مقاله بررسی بالینی اثر تجویز داروی پره گابالین خوراکی قبل از جراحی دندان عقل نهفته بر میزان درد و تغییرات فشار خون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۲۳۷ تا ۲۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسی بالینی اثر تجویز داروی پره گابالین خوراکی قبل از جراحی دندان عقل نهفته بر میزان درد و تغییرات فشار خون
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پره گابالین
مقاله جراحی
مقاله درد دندان عقل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاریان حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عربیون حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اقبالی لادن
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی نژاد لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: درد و تغییر در فشارخون از تبعات معمول جراحی دندان عقل نهفته است. این مطالعه با هدف بررسی اثر پره گابالین خوراکی با دوز ۷۵ میلی گرم، به صورت پیش دارو، روی تغییرات همودینامیک و کنترل درد پس از جراحی دندان های عقل نهفته انجام شد.
مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور، بر روی ۲۱۰ بیمار دارای دندان عقل نهفته با تجویز ۷۵ میلی گرم پره گابالین خوراکی یک ساعت قبل از جراحی در گروه آزمون (۱۰۵ نفر) و با دارونما در گروه کنترل (۹۸ نفر) عمل جراحی انجام شد. تغییرات همودینامیک در چهار مرحله بررسی شد (مرحله ۱: یک ساعت قبل از عمل و پیش از تجویز قرص به بیمار، مرحله ۲: بلافاصله قبل از شروع عمل و بعد از تزریق بی حسی، مرحله ۳: بعد از اتمام جراحی، مرحله ۴: هنگام ترخیص بیمار). ۶ ساعت بعد از عمل، شدت درد بیماران با روش مقیاس دیداری درد (Visual Analogue Scale) اندازه گیری شد. داده ها در نرم افزار SPSS نسخه ۱۵ جمع آوری و با استفاده از آزمون های تحلیل کواریانس و Mann- whitney U بررسی شد (۰٫۰۵=a).
یافته ها: میانگین تغییرات ضربان قلب در طی مراحل ۴ و ۳ و ۲ با تعدیل برای سن افراد، تفاوت معنی دار نشان داد (۰٫۰۰۱>p value). میانگین تغییرات سیستول در مراحل ۴ و ۳ و ۲ در گروه آزمون به طور معنی داری منفی تر از گروه کنترل بود (۰٫۰۰۱>p value). میانگین تغییرات دیاستول در مراحل ۴ و ۳ و ۲ اختلاف معنی دار داشت (۰٫۰۵>p value)، میانگین دیاستول در گروه آزمون کاهش یافته ولی در گروه کنترل بدون تغییر بود. درد بعد از عمل در گروه کنترل به طور معنی دار بیش تر از گروه آزمون بود (۰٫۰۰۱>p value).
نتیجه گیری: با توجه به محدودیت های این مطالعه، پیش دارویی ۷۵ میلی گرم پره گابالین خوراکی در جراحی دندان عقل نهفته اثر قابل توجهی در کاهش فشار سیستول و دیاستول دارد و در کاهش نمره درد پس از عمل موثر است.