مقاله بررسی بازده حذف فلزات سرب و کادمیوم توسط گرانول مرجان آهکی از محیط آبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسی بازده حذف فلزات سرب و کادمیوم توسط گرانول مرجان آهکی از محیط آبی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرجان
مقاله سرب
مقاله کادمیوم
مقاله جذب سطحی
مقاله ایزوترم جذب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکوهی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: احسانی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طرلانی آذر منیره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به استفاده روز افزون از فرایند جذب سطحی در حذف آلاینده های محیط زیست، انتخاب یک ماده مناسب از جنبه های فنی و اقتصادی بعنوان جاذب یکی از دغدغه های محققان این رشته بوده است. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی کارایی گرانول مرجان آهکی در حذف فلزات کادمیوم و سرب از محیط آبی می باشد.
روش: در این تحقیق که در مقیاس آزمایشگاهی انجام گرفته است، ابتدا طی مراحل متعددی گرانول مرجان آهکی با مش ۳۰ تهیه شد. سپس بازده حذف فلزات در شرایط مختلف و با تغییر فاکتور های موثر شاملpH ، زمان تماس و مقدار جاذب تعیین گردید. در نهایت ایزوترم جذب یونهای فلزی بر روی جاذب مورد نظر بر اساس آزمون مدل های ایزوترم لانگمیرو فروندلیخ مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد حداکثر ظرفیت جذب سطحی سرب و کادمیوم بر روی گرانول مرجان آهکی در شرایط بهینه به ترتیب برابر ۳۷۰٫۳ و ۱۴٫۷۷ میلی گرم برگرم می باشد. همچنین بازده حذف فلزات با زمان تماس ، مقدار جاذب و pH رابطه مستقیم داشته و مناسب ترین pH جهت حذف فلزات مورد بررسی ۱۰= pHمی باشد در ضمن بهترین مدل ایزوترم جذب برای کادمیوم مدل لانگمیر (R2=0.9891) و برای سرب مدل فروندلیخ (R2=0.9909) تعیین شد.
نتیجه گیری: با توجه به بازده حذف مناسب، هزینه پایین فرایند و عدم تولید مواد مضر برای محیط زیست، می توان از این ماده جهت حذف کادمیوم و سرب از پساب های صنعتی استفاده نمود. تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین همبستگی بین متغیرها با استفاده از آنالیز رگرسیون Spearman’s Non-parametric نشان داد همبستگی معنی داری بین بازده و متغیرهای مورد بررسی وجود دارد.