مقاله بررسی اپیدمیولوژی ۲۴ ماهه و برآورد موارد گزیدگی مار و عقرب در مراجعین به بیمارستان ۲۲ بهمن مسجدسلیمان بر اساس مدل سری های زمانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها از صفحه ۱۹۰ تا ۱۹۷ منتشر شده است.
نام: بررسی اپیدمیولوژی ۲۴ ماهه و برآورد موارد گزیدگی مار و عقرب در مراجعین به بیمارستان ۲۲ بهمن مسجدسلیمان بر اساس مدل سری های زمانی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عقرب گزیدگی
مقاله مار گزیدگی
مقاله سری های زمانی
مقاله مسجدسلیمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی علویجه فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: دهداری طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی انگالی کامبیز
جناب آقای / سرکار خانم: تقی راهداری مینا
جناب آقای / سرکار خانم: آذر آبدار طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفی حافظ اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: بابایی حیدرآبادی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مارگزیدگی و عقرب زدگی از مشکلات عمده و مهمی است که تلفات آن در مناطق گوناگون با توجه به شیوه زندگی، وضعیت اقتصادی اجتماعی، وضع مسکن، سن، نحوه و محل گزش، نحوه ارائه خدمات بهداشتی و گونه های هر منطقه متفاوت است. این پژوهش به بررسی اپیدمیولوژی و برآورد موارد گزش مار و عقرب در مراجعین به بیمارستان ۲۲ بهمن مسجدسلیمان، با استفاده از سری های زمانی پرداخته است.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی تحلیلی می باشد. داده ها پس از جمع آوری وارد کامپیوتر شده و با استفاده از نرم افزار SPSS و Minitab توسط آزمون های آماری استنباطی Times Series مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. به منظور برازش یک مدل خطی برای پیدا کردن روند میزان بروز مار و عقرب گزیدگی، مدل های خطی Box- (ARMA) Jenkins مورد ارزیابی قرار گرفتند و در انتها مدل اتورگرسیو (Autoregressive) جهت پیش بینی آن انتخاب گردید.
یافته ها: در طی ۲۴ ماه از تعداد ۹۴۵۷ بیمار مبتلا به مارگزیدگی یا عقرب گزیدگی مراجعه کننده، ۴۲۵۳ نفر (۴۵ درصد) مرد و بقیه زن بودند. میانگین سن آن ها ۲۸٫۲۶±۰٫۳۶ سال بود. بیشترین فراوانی گزش در گروه سنی ۲۱-۳۰ سال (۲۷ درصد) و کمترین آن در گروه سنی بالای ۸۰ سال (کمتر از ۱ درصد) مشاهده شد. تعداد ۸۵۳۶ نفر (۹۳٫۳ درصد) در داخل شهر و اکثر آن ها یعنی در حدود ۹۹٫۷ درصد (۹۴۲۵ نفر) در منزل اتفاق افتاده است. طبق نمودار خود همبستگی مشخص شد که مدل سری زمانی دارنده میانگین متحرک مرتبه اول می باشد و دارای مدل اتورگرسیو مرتبه اول می باشد. آزمون Anderson- Darling جهت نرمال بودن باقی مانده های مدل رانشان داد که با ۰٫۱۲۵= P-Value باقی مانده ها از توزیع نرمال تبعیت می کنند.
نتیجه گیری: متغیرهای فصلی و آب و هوایی می توانند به عنوان پیشگویی کننده های مربوط به موارد گزش مار و عقرب در شهر سلیمان عمل کنند.