مقاله بررسی اپیدمیولوژی مولکولی و مقاومت های آنتی بیوتیکی سویه های اسینتوباکتربامانی جدا شده از بیمارستان نمازی شیراز با روش آنالیز اصلاح شده AFLP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در دنیای میکروب ها از صفحه ۹۱ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: بررسی اپیدمیولوژی مولکولی و مقاومت های آنتی بیوتیکی سویه های اسینتوباکتربامانی جدا شده از بیمارستان نمازی شیراز با روش آنالیز اصلاح شده AFLP
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسینتوباکتر بامانی
مقاله AFLP
مقاله آنتی بیودندروگرام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علایی نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: بهادر عباس
جناب آقای / سرکار خانم: هرزندی ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: امروزه اسینتوباکتر بامانی به دلیل افزایش سریع مقاومت به طیف گسترده ای از آنتی بیوتیک ها و نیز ایجاد عفونت های مشهور بیمارستانی با میزان مرگ و میر بالا، مشکلات زیادی را در سیستم درمان ایجاد نموده است. هدف از این پژوهش، بررسی اپیدمیولوژیکی سویه های اسینتوباکتر بامانی جمع آوری شده از بیمارستان نمازی شیراز، به روش AFLP و تعیین سطح مقاومت آنتی بیوتیکی برای طراحی برنامه درمانی مناسب بود.
مواد و روش ها: این پژوهش به صورت مقطعی-توصیفی بر روی سویه های اسینتوباکتر بامانی به دست آمده از ۷ واحد مختلف مراقبت های ویژه در بیمارستان نمازی شیراز انجام شد. تمامی جدایه های احتمالی به وسیله کیت های NE20API شناسایی شدند. مقاومت دارویی سویه ها نسبت به ۲۰ آنتی بیوتیک مختلف با روش میکروبراث دایلوشن بررسی گردید. به منظور طبقه بندی فنوتیپی سویه ها با استفاده از نتایج به دست آمده، آنتی بیودندروگرام توسط نرم افزار SPSS طراحی شد. سپس آنالیز AFLP با هضم DNA سویه ها به وسیله آنزیم های MboI وMseI ، اتصال آداپتورهای طراحی شده، تکثیر اولیه و تکثیر انتخابی توسط پرایمرهای اختصاصی انجام گردید.
یافته ها: در این مطالعه ۵۴% (۴۶ مورد) از سویه های اسینتوباکتر بامانی از نوع MDR، %۴۳ (۳۶ مورد) از نوع XDR و ۲% (۲ مورد) از نوع PDR بودند. الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی حضور برجسته سویه های مقاوم به ایمی پنم (۵۱%) و مروپنم (۷۶%) را نشان داد. هچنین نتایج AFLP نشان دهنده سه خوشه اصلی (۱، ۳ و ۴) بود که با شیوع عفونت های مختلف بیمارستانی ارتباط داشت.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که تکثیر بالای سویه های اسینتوباکتر بامانی و انتقال مقطعی سویه ها در بین بخش های مختلف بیمارستان نمازی شیراز، موجب افزایش مقاومت دارویی و بروز شیوع های گسترده در بیمارستان شده است. بنابراین توجه به برنامه های مراقبتی متناسب با داده های به دست آمده از تحقیق اخیر در کنترل عفونت و درمان ضروری می باشد.