مقاله بررسی اپیدمیولوژی شپش سر و عوامل موثر بر آن در دانش آموزان ابتدایی شهرستان ساری، استان مازندران در سال ۹۲-۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۳۳۹ تا ۳۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسی اپیدمیولوژی شپش سر و عوامل موثر بر آن در دانش آموزان ابتدایی شهرستان ساری، استان مازندران در سال ۹۲-۱۳۹۱
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شپش سر
مقاله اپیدمیولوژی
مقاله دانش آموزان ابتدایی
مقاله شهرستان ساری
مقاله مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متولی حقی فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: رفیع نژاد جواد
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پدیکلوزیس (آلودگی به شپش سر) یکی از انواع بیماری های انگلی انسان است که به عنوان یک عامل مهم سنجش سطح بهداشتی در جامعه به کار گرفته می شود. لذا جهت بررسی برخی فاکتورهای دخیل در اپیدمیولوژی پدیکلوزیس در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر ساری در استان مازندران درسال ۹۲-۱۳۹۱ مطالعه ای صورت گرفت.
روش کار: ۴۷۱۲ دانش آموز ابتدایی شهرستان ساری، دختر و پسر، مورد معاینه و بررسی قرار گرفتند. نمونه گیری به صورت خوشه ای انجام گرفت. اطلاعات توسط پنج نفر از افراد آموزش دیده و با استفاده از پرسشنامه اطلاعاتی دانش آموزان که حاوی نتایج تشخیصی آلودگی به انگل و نوزاد و تخم در رابطه با متغیرهایی مانند جنسیت، پایه تحصیلی، محل سکونت و سن بودند، تکمیل و نتایج حاصله تحت آزمون آماری کای دو با ضریب اطمینان ۹۵% مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: در بین ۴۷۱۲ دانش آموز مورد بررسی ۷۸ فرد آلوده به پدیکلوزیس شناسایی شد. شیوع آلودگی ۱٫۶۵ درصد محاسبه گردید. شیوع پدیکلوزیس با متغیرهایی مانند وجود حمام، استفاده از وسایل شخصی، میزان تحصیلات والدین، داشتن مربی و رعایت بهداشت فردی و شغل پدر ارتباط معنی دار را نشان داد (p<0.05). با این حال ارتباط میان شیوع پدیکلوزیس و متغیرهایی نظیر حالت مو و پایه های تحصیلی معنادار نبود.
نتیجه گیری: یافته های فوق نشان دهنده نقش آموزش و هدایت والدین و آموزگاران در راستای بهبود بهداشت فردی و عمومی در کاهش ابتلا به شپش سر در میان دانش آموزان نواحی مورد مطالعه می باشد.