مقاله بررسی اپیدمیولوژیک تروماهای چشمی منجر به بستری در بیماران مراجعه کننده به بخش چشم بیمارستان فرشچیان همدان در سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان از صفحه ۲۵ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسی اپیدمیولوژیک تروماهای چشمی منجر به بستری در بیماران مراجعه کننده به بخش چشم بیمارستان فرشچیان همدان در سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حوادث
مقاله صدمه های چشم
مقاله همه گیری شناسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بزازی نوشین
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرزاده سیامک
جناب آقای / سرکار خانم: یاوری کیا مینو
جناب آقای / سرکار خانم: حسین پور زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: تروماهای چشمی یکی از علل مهم کاهش دید بوده و میتواند سبب بروز آسیب های متعدد کره چشم، پلک و ضمائم آن شود همچنین ترومای چشم از علل مهم کوری های یکطرفه و سومین علت بستری بیماران چشمی است.مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع تروماهای چشمی، انواع و علل شایع آن در بیماران مراجعه کننده به بخش چشم بیمارستان فرشچیان همدان در سال ۱۳۹۱ انجام شد.
روش کار: دراین مطالعه توصیفی مقطعی،۷۰ بیماری که به علت ترومای چشم بستری شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. سن، جنس، شغل ، میزان تحصیلات ، محل اقامت ،عامل تروما، نوع تروما، نوع ضایعه، چشم آسیب دیده،محل رخداد آسیب چشمی و. . . مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بدست آمده با استفاده از آمار توصیفی و آزمونهای t و۲ c و توسط نرم افزار SPSS 16 تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: میانگین سنی بیماران مورد مطالعه ۱۶٫۰۴±۲۴۰۱ سال بود. از میان ۷۰ بیمار مورد بررسی ۵۸ بیمار (۸۲٫۱%) مرد و ۱۲ بیمار (۱۷٫۱%) زن بودند. بیشترین علت تروما برخورد اجسام تیز بود که در ۱۹بیمار (۲۷٫۱%) دیده شد. شایعترین مکان برای رخداد تروما منزل بیماران بود که در ۲۸ بیمار (۴۰%) دیده شد. از کل بیماران مورد بررسی ۲۹ بیمار (۴/۴۱%) ترومای نافذ چشم، ۲۵ بیمار (۳۵٫۷%) ترومای غیر نافذ چشم، ۵ بیمار (۷٫۱%) سوختگی چشم و ۱۱ بیمار (۱۵٫۷%) آسیب ضمائم چشم داشتند.
نتیجه نهایی: مطالعه حاضر نشان داد که اکثر تروماهای چشمی در سنین پایین و در افراد مذکر اتفاق می افتد. شایعترین عامل ایجاد کننده تروما اجسام تیز و شایعترین نوع آسیب پارگی قرنیه بود.