مقاله بررسی ایمنوفنوتیپ لنفوم های دستگاه گوارش در بیماران بستری در بیمارستانهای شهر همدان و تعیین ارتباط ایمنوفنوتیپ، محل تومور و سن بیماران با بقای ۲ ساله آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان از صفحه ۷۵ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسی ایمنوفنوتیپ لنفوم های دستگاه گوارش در بیماران بستری در بیمارستانهای شهر همدان و تعیین ارتباط ایمنوفنوتیپ، محل تومور و سن بیماران با بقای ۲ ساله آنها
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایمنوفنوتیپ
مقاله سرطان های معده و روده
مقاله لنفوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان آرش
جناب آقای / سرکار خانم: قدیری آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: سیف ربیعی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: منصف علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: ۴۰% لنفوم ها در مناطقی غیر از گره های لنفاوی به وجود می آیند و دستگاه گوارش شایعترین محل آنهاست. لنفوم های دستگاه گوارش طبق تعریف هیچگونه شواهدی به نفع درگیری کبد و طحال و گره های لنفاوی یا مغز استخوان ندارند. شایعترین ایمنوفنوتایپهای لنفوم در دستگاه گوارش Burkitt, Follicular, T cell lymphoma Diffuse large B cell, MALTOMA, است. بیماری در افراد مسن و در جنس مذکر شایع است. سیر بیماری، نحوه درمان و بقای بیماران در بعضی ایمنوفنوتیپ های لنفوم دستگاه گوارش متفاوت است. هدف از این مطالعه بررسی ایمنوفنوتیپ لنفوم های دستگاه گوارش در بیماران بستری در بیمارستانهای شهر همدان و تعیین ارتباط ایمنوفنوتیپ، محل تومور و سن بیماران با بقای ۲ ساله آنها می باشد.
روش کار: در این مطالعه توصیفی-مقطعی از مجموع ۵۳ نمونه با تشخیص اولیه لنفوم دستگاه گوارش در بیماران بستری در بیمارستان های شهر همدان، در یک محدوده زمانی ۲۵ ساله پس از انجام ایمنوهیستوشیمی با مارکرهای CK و LCA و رد درگیری ارگان های دیگر با مراجعه به پرونده بیماران ۵۲ مورد لنفوم اولیه دستگاه گوارش تشخیص داده شد. با استفاده از مارکرهای CD3، CD5، CD23، CD20، CyclinD1، CD15،CD10 و زنجیره سبکk و l ایمنوفنوتیپ لنفوم تعیین گردید و آنالیز آماری اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزار SPSS 16 و تست chi-square انجام گرفت.
نتایج: از نظر جنسی برتری خفیفی در جنس مذکر دیده شد. شایعترین رده سنی دهه ۶ بود. شیوع ایمنوفنوتیپ MALTOMA 60% و سپس diffuse large B cell lymphoma 24.5% بود. شیوع لنفوم در معده ۴۷٫۲% و در روده باریک ۳۰٫۲% بود. بقای ۲ ساله در ۶۴٫۲% افراد مثبت بود، بقا در MALTOMA 81.2% و در DLBL %38.2 بود که تفاوت معنی دار میباشد.(P=0.005)  در مورد رابطه بین بقای دو ساله با سن بیماران و محل تومور ارتباط معنی دار نبود ( Pدر مورد اول ۰٫۹۳۸ و در مورد دوم ۰٫۳۰۸).
نتیجه نهایی: در این مطالعه شایعترین لنفوم های گوارش به ترتیب MALTOMA و Diffuse large B cell lymphoma بودند. پروگنوز MALTOMA از DLBL بهتر بود ولی سن و محل در پروگنوز تاثیر نداشت.