مقاله بررسی اولویت ها و راهکارهای پیشرفت ورزش قهرمانی جودوی کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مدیریت ورزشی (حرکت) از صفحه ۲۳۱ تا ۲۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسی اولویت ها و راهکارهای پیشرفت ورزش قهرمانی جودوی کشور
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایران
مقاله توسعه
مقاله جودو
مقاله راهبرد
مقاله ورزش قهرمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی دوست قهفرخی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: سجادی سیدنصراله
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: ساعت چیان وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، بررسی اولویت ها و راهکارهای پیشرفت ورزش قهرمانی جودوی کشور از دیدگاه صاحب نظران بود. جامعه آماری پژوهش کلیه صاحب نظران این رشته شامل ورزشکاران بزرگسال تیم ملی، مربیان و روسای هیات ها و مدیران ارشد فدراسیون (۶۰ نفر) و نمونه آماری در دسترس برابر با ۴۰ نفر بود. ابزار اندازه گیری پرسشنامه ای بر اساس مبانی نظری پژوهش بود که روایی آن با استفاده از نظرهای کارشناسان و پایایی آن نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ (۰٫۹۴) تایید شد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آمار توصیفی و آزمون تحلیل عاملی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که کنترل و نظارت بر فعالیت های مربیان، برنامه ریزی مدون تقویم ورزشی فدراسیون و برگزاری اردوهای بلندمدت با بار عاملی ۰٫۹۰، بیشترین اهمیت و الگوبرداری از کشورهای صاحب نام و ثبات مدیریت در فدراسیون، کمترین اهمیت را از دیدگاه صاحب نظران در راستای راهکارهای پیشرفت ورزش قهرمانی جودو به خود اختصاص دادند. در نهایت، با شناسایی این راهکارها می توان مدیران را به جهت دهی دقیق تر برنامه ها و اهداف فدراسیون در راستای توسعه و پیشرفت این مهم کمک کرد.