مقاله بررسی انگیزه ها و دیدگاه های دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد پیرامون انتخاب رشته تحصیلی خویش در سال ۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد از صفحه ۷۱ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسی انگیزه ها و دیدگاه های دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد پیرامون انتخاب رشته تحصیلی خویش در سال ۱۳۸۹
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حرفه
مقاله دانشجویان دندانپزشکی
مقاله انگیزه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت الهی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: مهراب خانی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: غفارپور سحر
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نتایج پژوهش هائی که در مورد انگیزه های دانشجویان دندانپزشکی از انتخاب رشته تحصیلی خویش انجام گرفته، در برنامه ریزی های اجتماعی، آموزشی، تخصصی، درمانی، اقتصادی مرتبط با این حرفه مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی دیدگاه ها و انگیزه های دانشجویان سال های اول و آخر دانشکده دندانپزشکی مشهد از انتخاب دندانپزشکی به عنوان رشته تحصیلی بود.
مواد و روش ها: ۷۵ نفر از دانشجویان سال های اول (۴۰ نفر) و ششم (۳۵ نفر) دانشکده دندانپزشکی مشهد که در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ تحصیل می کردند در این مطالعه مقطعی شرکت داشتند. پرسشنامه ای شامل دو قسمت اطلاعات شخصی دانشجویان و دلایل و انگیزه های ورود به رشته دندانپزشکی در اختیار شرکت کنندگان گذاشته شد و پس از جمع آوری اطلاعات جهت تحلیل آماری از تست های Chi-Square و Mann-Whitney استفاده شد (a=0.05).
یافته ها: انگیزه های نمونه های مورد مطالعه در انتخاب رشته دندانپزشکی به ترتیب عبارت بودند از: درآمد مالی مناسب، موقعیت اجتماعی، امنیت شغلی و زمان کاری مناسب. توجه نمونه های مونث به فاکتور کمتر بودن خطرات تهدیدکننده حیات بیماران در دندانپزشکی، تفاوت معنی داری با نمونه های مذکر داشت (P=0.001). تغییر دیدگاه دانشجویان سال ششم نسبت به رشته دندانپزشکی در مقایسه با دانشجویان سال اول بیشتر بود (p=0.031) که این تغییر دیدگاه در دانشجویان سال ششم بیشتر جنبه منفی داشت.
نتیجه گیری: فاکتورهای اقتصادی و عوامل وابسته به شغل بیشترین تاثیر را در انتخاب رشته دندانپزشکی در دانشجویان مورد مطالعه در این تحقیق داشته اند. مسلم است که این نوع گرایش به رشته دندانپزشکی می تواند در آینده تاثیرات منفی بر آینده شغلی فارغ التحصیلان دندانپزشکی داشته باشد.