مقاله بررسی انطباق پذیری سبک رهبری مربیان پرستاری در آموزش بالینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مدیریت پرستاری از صفحه ۵۹ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسی انطباق پذیری سبک رهبری مربیان پرستاری در آموزش بالینی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انطباق پذیری سبک رهبری
مقاله دانشجوی پرستاری
مقاله سبک رهبری موقعیتی
مقاله سطح آمادگی
مقاله مربی بالینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورفرزاد زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ونکی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: فرمهینی فراهانی مولود
جناب آقای / سرکار خانم: قمری زارع زهره
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سبک ها و ویژگی های رهبری مربیان بر یادگیری و تجربه بالینی دانشجویان تاثیرگذار می باشد. در صورتی که الگوی رهبری موقعیتی به طور اثربخش توسط مربیان بالینی استفاده شود، می تواند به عنوان شیوه ای برای رفع مشکلات و موانع آموزش بالینی در پرستاری به کار رود.
هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی میزان انطباق پذیری سبک رهبری مربیان پرستاری است.
مواد و روش ها: این پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی بوده که در سال ۱۳۸۹ در دانشکده پرستاری – مامایی اراک انجام شده است. ابزار پژوهش، پرسشنامه توصیف رفتار رهبر با ضریب پایایی ۰٫۸۸ و پرسشنامه سطح آمادگی دانشجویان پرستاری است که با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ دارای پایایی ۰٫۷۶ بوده است. ۱۵ مربی بالینی و ۱۸۶ دانشجوی پرستاری (۱۱ نفر سال اول پرستاری، ۷۱ نفر سال دوم، ۷۶ نفر سال سوم و ۲۸ نفر سال چهارم) به روش تمام شماری پرسشنامه ها را تکمیل نمودند. داده ها با با استفاده از آمار توصیفی و نرم افزار ۱۳ SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: ۱۳٫۳% مربیان مرد و ۸۶٫۷% زن بودند که میانگین سابقه کارشان ۵٫۵ سال بود. ۳۵٫۵% دانشجویان پسر و ۶۴٫۵% دختر و دارای میانگین سنی ۲۱٫۱۸ سال بودند. سبک رهبری توجیهی و سپس تفویضی به عنوان سبک غالب مربیان پرستاری مشخص گردید، اکثر مربیان (۴۶٫۸%) دارای انطباق پذیری متوسط و ۲۳٫۷% دارای انطباق پذیری پایین بودند.
نتیجه گیری: شناخت صحیح میزان توانایی و تمایل دانشجو برای انجام وظیفه و سپس اتخاذ سبک رهبری مناسب توسط مربی بایستی تقویت گردد. استفاده علمی و کاربردی از مهارت های مدیریتی و رهبری از جمله الگوی رهبری موقعیتی رشد حرفه ای دانشجویان را در پی خواهد داشت.