مقاله بررسی انتظارات و عوامل موثر بر رضایت شغلی اعضای هیات علمی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در روانشناسی تربیتی از صفحه ۵۵ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسی انتظارات و عوامل موثر بر رضایت شغلی اعضای هیات علمی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضایت شغلی
مقاله اعضای هیات علمی
مقاله دانشگاه آزاد اسلامی
مقاله استان مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی زاد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: موتمنی همایون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از مطالعه این تحقیق، بررسی انتظارات و عوامل موثر بر رضایت شغلی اعضای هیات علمی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع زمینه یابی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اعضای هیات علمی تمام وقت فعال در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران در سال تحصیلی ۹۰ – ۱۳۸۹ بود؛ که تعداد آنان برابر ۱۵۱۸ نفر می باشد. از این تعداد بر اساس جدول کرجسی و مورگان ۳۰۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی آن توسط استادان و متخصصان مربوطه مورد تایید قرار گرفت و ضریب پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برابر ۰٫۸۷ به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری استنباطی آزمون t، تحلیل واریانس، آزمون توکی و رگرسیون استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی سوالات تحقیق نشان داده است که به ترتیب برخورداری از مزایای بیمه تکمیلی و مکانیزم های تشویق و قدردانی از اعضای هیات علمی و دریافت تسهیلات رفاهی و در نظر گرفتن شرایط ویژه برای ادامه تحصیل دارای بالاترین میانگین می باشند. همچنین به ترتیب شیوه مدیریت و سرپرستی دانشگاه، امنیت شغلی، روابط بین همکاران در محیط کار و حقوق و مزایا دارای بالاترین میانگین عوامل موثر در رضایت شغلی می باشند.