مقاله بررسی انتخاب روش زایمان توسط زنان باردار نخست زای شهر سمیرم با استفاده از الگوی اعتقاد بهداشتی در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول و دوم اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۲۲ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسی انتخاب روش زایمان توسط زنان باردار نخست زای شهر سمیرم با استفاده از الگوی اعتقاد بهداشتی در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زایمان
مقاله زنان باردار
مقاله سزارین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشاری عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری محتشم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه میزان سزارین در ایران از محدوده توصیه شده توسط سازمان جهانی بهداشت بالاتر است و یکی از دلایل افزایش سزارین، درخواست مادران می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی انتخاب روش زایمان توسط زنان نخست باردار با استفاده از الگوی اعتقاد بهداشتی انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی در سال ۱۳۹۰ بر روی ۱۰۴ زن باردار نخست زایی که جهت انجام مراقبت های دوران بارداری به صورت متوالی به مراکز بهداشتی درمانی شهری شهرستان سمیرم مراجعه کرده بودند، انجام شد. نمونه گیری به صورت در دسترس بود. داده ها به وسیله پرسشنامه جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۶) و آزمون های کای اسکوئر و ANOVA در سطح معنی داری ۰٫۰۵ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: از ۱۰۴ زن باردار مورد مطالعه، ۷۴ نفر (%۷۱٫۱) زایمان طبیعی و ۳۰ نفر (%۲۸٫۸) زایمان سزارین داشتند. میانگین سنی افراد در سه گروه انتخاب زایمان سزارین، طبیعی و بدون تصمیم، تفاوت معنی داری با هم نداشت (p>0.05). سه گروه از نظر ویژگی های اقتصادی، شغل، سن ازدواج، سطح تحصیلات و آگاهی، اختلاف آماری معناداری نداشتند (P>0.05). از نظر همه سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی (حساسیت درک شده، موانع درک شده، منافع درک شده، و خودکارآمدی درک شده)، تفاوت معنی داری بین گروه ها مشاهده شد (P<0.05).
نتیجه گیری: برنامه ریزی مناسب جهت آموزش مادران باردار جهت حساس سازی زنان نسبت به عوارض سزارین و ارتقاء دانش و اطلاعات و خودکارآمدی برای انجام زایمان طبیعی و نیز کاهش موانع در این زمینه توسط مسوولان ضروری است تا با بهبود ادراک زنان باردار، از میزان سزارین های غیر ضروری کاسته شود.