مقاله بررسی امکان کاهش تنش خشکی با آبیاری تکمیلی ارقام نخود دیم در کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۱۰۲ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسی امکان کاهش تنش خشکی با آبیاری تکمیلی ارقام نخود دیم در کرمانشاه
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نخود
مقاله آبیاری تکمیلی
مقاله تنش خشکی
مقاله عملکرد دانه
مقاله اجزاء عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمس کیوان
جناب آقای / سرکار خانم: کبرایی سهیل
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: پازکی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: راسخی بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: کاکایی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش بر روی ارقام نخود دیم در سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام شد. عامل اصلی نحوه آبیاری، شامل تیمار شاهد (بدون آبیاری)، فقط یکبار آبیاری در مرحله ۵۰ درصد گلدهی و فقط یکبار آبیاری در مرحله پرشدن غلاف ها و عامل فرعی رقم مورد استفاده شامل ارقام آرمان، هاشم و ILC-482 بودند. در بین سطوح آبیاری، از نظر ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، فاصله اولین غلاف از سطح خاک، تعداد دانه در بوته، تعداد غلاف در بوته، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و وزن صد دانه، اختلاف معنی داری مشاهده شد. بین ارقام مورد آزمایش نیز از نظر کلیه این صفات به استثناء وزن صد دانه اختلاف معنی داری مشاهده گردید. میانگین عملکرد دانه در رقم آرمان به طور معنی داری بیش تر از رقم هاشم و در رقم هاشم بیش تر از رقم ILC-482 بود. البته از نظر عملکرد دانه بین ارقام هاشم و ILC-482 اختلاف معنی داری وجود نداشت. از نظر تعداد دانه در بوته، رقم آرمان و از نظر تعداد غلاف در بوته ارقام آرمان و هاشم بیش ترین مقدار را به خود اختصاص دادند. بالا بودن عملکرد دانه در تیمار آبیاری در مرحله پرشدن غلاف ها در ارتباط با اجزای عملکرد، به ویژه تعداد غلاف در بوته و وزن صد دانه بود. این پژوهش مشخص نمود که مرحله تشکیل دانه و پر شدن غلاف حساس ترین مرحله به کمبود آب است و در شرایط محدودیت آب، با انجام آبیاری در این مرحله می توان عملکرد دانه را به ویژه در رقم آرمان به طور قابل توجهی افزایش داد.