مقاله بررسی امکان کاشت چغندرقند پاییزه در منطقه مغان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۴۵ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسی امکان کاشت چغندرقند پاییزه در منطقه مغان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چغندرقند پاییزه
مقاله بولتینگ
مقاله درصد قند
مقاله دشت مغان
مقاله شکر سفید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهمند خدامیرزا
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزی علی
جناب آقای / سرکار خانم: محرم زاده مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور بررسی امکان کاشت چغندرقند پاییزه در سال ۱۳۹۱-۱۳۹۰ در دشت مغان در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. تیمارها شامل تاریخ کاشت در سه سطح (اول مهرماه، بیستم مهرماه و دهم آبان ماه) و رقم در دو سطح، رقم خارجی مقاوم به بولت و رقم حساس به بولت بود. هر کرت آزمایشی شامل چهار خط هشت متری به مساحت ۱۶ متر مربع بود. در آذر ماه پس از تنک نسبت شمارش اولیه بوته های هر کرت اقدام و مواظبت های زراعی لازم تا پایان دوره رشدی صورت گرفت. نتایج نشان داد اثر رقم بر میزان ساقه روی در سطح احتمال یک درصد و بر میزان قند خالص و شکر سفید در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. میزان ساقه روی رقم حساس ۸۲ درصد و به طور معنی داری بیش از ارقام مقاوم (با ساقه روی ۵ درصد) بود. درصد ساقه روی ارقام به شدت تحت تاثیر تاریخ کاشت قرار داشت و با تاخیر در کاشت از میزان آن کاسته شد. بر اساس جدول مقایسه میانگین ها بیشترین درصد قند (۱۵٫۵۰) در تاریخ کاشت سوم با رقم مقاوم حاصل شد. همچنین این تحقیق نشان داد که رقم مقاوم به ساقه روی در تاریخ کاشت سوم بیشترین عملکرد ریشه (۵۳٫۶۴ تن در هکتار) و بیشترین محصول شکر سفید (۶٫۶۸۹ تن در هکتار) را به خود اختصاص داد.