مقاله بررسی امکان کاربرد مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) به منظور محاسبه قیمت تمام شده خدمات تشخیصی رادیولوژی و سونوگرافی در مراکز طرف قرارداد سازمان بیمه خدمات درمانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۳ در پایش از صفحه ۱۵ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسی امکان کاربرد مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) به منظور محاسبه قیمت تمام شده خدمات تشخیصی رادیولوژی و سونوگرافی در مراکز طرف قرارداد سازمان بیمه خدمات درمانی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هزینه یابی بر مبنای فعالیت
مقاله خدمات رادیولوژی و سونوگرافی
مقاله سازمان بیمه سلامت ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آیین پرست افسون
جناب آقای / سرکار خانم: فرزدی فرانک
جناب آقای / سرکار خانم: مفتون فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: ظهیریان مقدم تلما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزایش سریع و روزافزون هزینه های بخش بهداشت و درمان به ویژه هزینه های بیمارستانی در سراسر جهان موجب گردیده است تا متخصصان اقتصاد سلامت و حتی پزشکان در تمام کشورها در پی یافتن شیوه جدیدی به منظور کنترل هزینه ها باشند. روش بهایابی بر مبنای فعالیت (ABC) یکی از روشهای نوین بهایابی است که امروزه مورد توجه متخصصان و مدیران قرار گرفته است. این رویکرد با ارائه اطلاعات موثر در جهت فرآیندهای انجام کار به مدیران در تصمیم گیری و کنترل هزینه ها کمک می کند. این مطالعه با هدف بررسی امکان استفاده از سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت در محدوده مشخصی از خدمات تصویر برداری (رادیولوژی و سونو گرافی) انجام گرفته است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه بیمارستانهای طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت ایران در شهر تهران است. سه نوع بیمارستان از بین جامعه مورد مطالعه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شد و مورد بررسی قرار گرفت. به منظور جمع آوری داده ها از روشهای مشاهده سیستم و بررسی مستندات و اخذ نظر از صاحبان فرآیند استفاده شده است. دستاوردهای مطالعه نشان داد که مراکز ارائه دهنده خدمت از نظر ثبت داده های مالی در سه گروه قابل طبقه بندی هستند. که فقط در یکی از این گروهها امکان محاسبه کلیه هزینه ها به تفکیک سطوح هزینه ای مورد نیاز روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت وجود دارد. به نظر می رسد بررسی وضعیت ثبت داده های مالی بیمارستان یکی از عوامل اساسی است که بر امکانپذیری استفاده از تکنیک هزینه یابی بر مبنای فعالیت در محاسبه قیمت تمام شده خدمات تاثیر می گذارد.