مقاله بررسی امکان پیش بینی ظرفیت تبادل کاتیونی خاک با استفاده از پارامترهای زودیافت خاک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۷۱۲ تا ۷۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسی امکان پیش بینی ظرفیت تبادل کاتیونی خاک با استفاده از پارامترهای زودیافت خاک
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ظرفیت تبادل کاتیونی
مقاله شبکه عصبی مصنوعی
مقاله پیش بینی
مقاله ویژگی های زود یافت خاک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هزارجریبی ابوطالب
جناب آقای / سرکار خانم: نصرتی کاریزک فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله نژاد کامل
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی خلیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ظرفیت تبادل کاتیونی یکی از مهم ترین ویژگی های شیمیایی خاک است که توانایی خاک را برای نگهداری مواد غذایی و آب در خاک و همچنین مدیریت آلودگی خاک نشان می دهد. از طرفی به علت آن که اندازه گیری آن کاری دشوار و وقت گیر است، بنابراین تخمین آن از طریق خصوصیات زود یافت خاک مطلوب می باشد. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی است. به این منظور، در منطقه چهل دین در محدوده شهرستان گرگان نمونه برداری خاک از ۶۹ نقطه قرار گرفته بر روی یک شبکه صورت گرفت. سپس ویژگی های زودیافت خاک از قبیل درصد شن، سیلت و رس، جرم ویژه ظاهری، جرم ویژه حقیقی، مواد آلی، درصد آهک، pH، EC، تخلخل کل، میانگین هندسی اندازه ذرات و انحراف معیار هندسی آنها در آزمایشگاه اندازه گیری و نتایج اولیه به دست آمد. نتایج نشان داد که روش شبکه عصبی مصنوعی روش مناسبی در برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی خاک است به طوری که می تواند ۸۲ درصد تغییرپذیری ظرفیت تبادل کاتیونی خاک پیش بینی نماید. بافت خاک موثرترین پارامتر بر روی CEC بود. آنالیز حساسیت داده ها با استفاده از مدل توسعه یافته با شبکه عصبی مصنوعی نشان داد که پارامترهای درصد رس، سیلت و شن، میانگین هندسی اندازه ذرات، انحراف معیار هندسی اندازه ذرات، درصد ماده آلی و تخلخل کل به ترتیب مهمترین فاکتورهای موثر بر ظرفیت تبادل کاتیونی خاک در منطقه می باشند. مدلی با پارامترهای ورودی درصد رس، سیلت و شن، میانگین هندسی و انحراف معیار هندسی اندازه ذرات به عنوان بهترین مدل پیش بینی کننده ظرفیت تبادل کاتیونی خاک در منطقه مورد مطالعه انتخاب گردید.