مقاله بررسی امکان سنجی استقرار مهندسی مجدد صنعت بانکداری ایران با رویکرد استراتژیک در راستای بهبود فضای کسب و کار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در حسابداری مدیریت از صفحه ۱۱۷ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی امکان سنجی استقرار مهندسی مجدد صنعت بانکداری ایران با رویکرد استراتژیک در راستای بهبود فضای کسب و کار
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهندسی مجدد
مقاله چشم انداز
مقاله خط مشی
مقاله فرآیند
مقاله توسعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهابادی عادل
جناب آقای / سرکار خانم: مستوفی (حاجی آقازاده) محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رسولیان محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این مقاله تعیین حیطه های تحولات بنیادی مورد نیاز نظام بانکی برای دستیابی به اهداف توسعه می باشد. با توجه به مطالعات انجام شده، چهار حیطه، رسالت و اهداف، استراتژی ها و خط مشی ها، ساختار و وظایف و عوامل محیطی و گروه های ذینفع بعنوان بنیادی ترین زمینه های این تحولات انتخاب گردیده است. فرضیه های لازم با توجه به چهار حیطه مذکور ساخته شد و اطلاعات لازم از طریق توزیع پرسشنامه در میان ۶۰ نفر از صاحبنظران صنعت بانکی جمع آوری و برای تجزیه و تحلیل با نرم افزار SPSS، از فنون مختلف آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.
نتایج نشان می دهد، در وضعیت مطلوب بین دو حیطه استراتژی ها و خط مشی ها و عوامل محیطی و گروه های ذینفع اختلاف معنادار وجود ندارد. همچنین بدلیل اینکه مقدار سطح معنی داری تقریبی آزمون ویل کاکسون برابر با ۵۲۵٫ و بزرگتر از ۰۵٫ می باشد این دو حیطه در وضعیت مطلوب دارای رابطه خطی نیز می باشند. از نظر پاسخ دهندگان در وضعیت موجود حاکمیت سیاست های دولت بر نظام بانکی در وضعیت موجود بسیار زیاد و حیطه ساختار و وظایف بعنوان مهمترین اولویت در بین حیطه های دیگر می باشد. در وضعیت مطلوب میزان بکارگیری مدیران مالی متخصص در بانک ها، میزان بکارگیری فناوری های نوین مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین میزان مشارکت نخبگان اقتصادی دانشگاهی در سیاست گذاری های مختلف پولی و مالی نظام بانکی باید بسیار زیاد باشد.