مقاله بررسی امکان تلفیق سامانه اطلاعات جغرافیایی با روش های آمار چند متغیره در تفکیک مرز جوامع گیاهی (مطالعه موردی: مراتع حوزه آبخیز چاه عباس علی – شهرستان ارسنجان – فارس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در اکوفیزیولوژی گیاهی از صفحه ۶۹ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسی امکان تلفیق سامانه اطلاعات جغرافیایی با روش های آمار چند متغیره در تفکیک مرز جوامع گیاهی (مطالعه موردی: مراتع حوزه آبخیز چاه عباس علی – شهرستان ارسنجان – فارس)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله PC-Ord
مقاله سامانه اطلاعات جغرافیایی
مقاله جوامع گیاهی
مقاله ILWIS
مقاله ارسنجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محتشم نیا سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق امکان تلفیق داده های حاصل از کاربرد رسته بندی و طبقه بندی پوشش گیاهی با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی به منظور تفکیک مرز جوامع گیاهی در دو زیر حوزه از حوزه آبخیز چاه عباس علی شهرستان ارسنجان در استان فارس مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده ازمحیط نرم افزاری ILWIS مرز حوزه آبخیز، نقشه های DEM، شیب، جهت و ارتفاع تهیه و از آنها در تهیه نقشه شکل زمین جهت تعیین تعداد و محل های حفر پروفیل های خاک استفاده گردید. سپس با تشکیل ماتریس داده های تراکم پوشش گیاهی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در محیط نرم افزاری PC-Ord اقدام به رسته بندی و طبقه بندی پوشش گیاهی منطقه گردید. نتایج حاصل از رسته بندی پوشش گیاهی منطقه با استفاده از روش DCA و CCA و طبقه بندی نهایی به روش TWINSPAN نشان داد منطقه مورد مطالعه مشتمل بر پنج جامعه گیاهی Acantholimon festucacemumAmygdalus lycioides، Convolvolus acanthocladus-Artemisia sieberi، Artemisia sieberiAcantholimon festucacemum, Ebenus stellataConvolvolus acanthocladus، Amygdalus lycioidesConvolvolus acanthocladus است که با نتیجه حاصل از روش فیزیونومی فلورستیک و گروه بندی اکولوژیک جوامع از روی تصویر ماهواره ای هم خوانی دارد که می تواند با توجه به خصوصیات خاک و پستی و بلندی به همراه متغیرهای پوشش گیاهی به عنوان روشی دقیق در تفکیک مرز جوامع گیاهی مورد استفاده قرار گیرد.