مقاله بررسی امکان استفاده از ساختار تشریحی و فراساختاری برگ در شناسایی و تفکیک بخشه ها وگونه های Silene (رویش یافته در شمال شرقی ایران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۲۹ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسی امکان استفاده از ساختار تشریحی و فراساختاری برگ در شناسایی و تفکیک بخشه ها وگونه های Silene (رویش یافته در شمال شرقی ایران)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله میکرومورفولوژی اپیدرم فوقانی
مقاله آناتومی برگ
مقاله خانواده میخک
مقاله Silene
مقاله مشهد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری آذرنوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
Silene متعلق به خانواده میخک (Caryophyllaceae) با بیش از ۷۰۰ گونه در جهان که از این تعداد، ۹۸ گونه و ۱۴ زیرگونه از آن در ایران رویش دارند. با توجه به شناسایی دشوار گونه های جنس Silene بر اساس صفات مورفولوژی و عدم تفکیک آنها، از این رو در تحقیق حاضر ساختار تشریحی برگ ۱۰ گونه و زیرگونه متعلق به ۴ بخش (Sclerocalycinae، Auriculatae، Melandriformes،Conoimorpha) که در مشهد و اطراف آن رویش دارند بررسی شده است. بدین منظور برش های عرضی برگ به ضخامت ۱۲میکرون تهیه و با سافرانین-فست گرین رنگ آمیزی شد و اپیدرم تحتانی پس از جداسازی، با آبی متیلن رنگ آمیزی شد و با میکروسکوپ نوری در درشت نمایی ۱۰۰ و ۴۰۰ و ۱۰۰۰ و میکروسکوپ الکترونی نگاره جهت اپیدرم فوقانی در درشت نمایی ۵۰۰ و ۱۵۰۰ مطالعه شدند. ویژگی های آناتومی متنوعی مانند: نحوه قرارگیری مزوفیل، قطر مزوفیل های حفره ای و نردبانی، وجود و عدم وجود کرک و شکل آن، تراکم و نوع روزنه، تعداد و شکل سلول های اپیدرمی جهت تفکیک گونه ها مورداستفاده قرار گرفت.نتایج نشان داد که تفاوت در ترتیب و فشردگی مزوفیل های نردبانی و حفره ای در گونه های کرک دار و بدون کرک وجود دارد. همچنین در بخش های Sect.Conoimorpha و Sect. Melandriformes که گیاهان یک ساله و دوساله اند نحوه قرارگیری مزوفیل، دورسی ونترال (پشتی شکمی) است درحالی که در بخشه های Sect. Auriculatae و Sect. Sclerocalycinae که گیاهان چندساله اند، ایزولترالمی باشد. تیپ روزنه از نوع دیاسایتیک و در برخی گونه ها هم دیاسایتیک و هم آنیزوسایتیک است. در مطالعات میکروسکوپ الکترونی نیز علاوه بر تیپ روزنه و شکل سلول های اپیدرمی، تفاوت هایی در شکل و تراکم کرک ها مشاهده شد.