مقاله بررسی الگوی کشت بهینه و تاثیر آن بر مدیریت منابع آبی مطالعه موردی مرودشت – کربال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مهندسی منابع آب از صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: بررسی الگوی کشت بهینه و تاثیر آن بر مدیریت منابع آبی مطالعه موردی مرودشت – کربال
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوی کشت
مقاله مدیریت منابع آبی
مقاله برنامه ریزی فازی
مقاله مرودشت – کربال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدنعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری سیدمحمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام این مطالعه بررسی الگوی کشت بهینه در دشت مرودشت – کربال، و تاثیر آن بر مدیریت منابع آبی منطقه می باشد. در این تحقیق از دو شبیه برنامه ریزی خطی فازی، خطی فازی ناموزون (چی بی شف) استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده در الگوی برنامه ریزی خطی فازی، سطح زیر کشت جو، چغندر قند نسبت به وضعیت موجود بایستی کاهش یابد. در مورد الگوی برنامه ریزی آرمانی فازی در مقایسه با وضعیت موجود، سطح زیر کشت گندم و جو افزایش، و سطح زیر کشت دیگر فراورده ها کاهش یابد. همچنین، بازده برنامه ای در دو الگو کاهش داشته اند، اما این کاهش در الگوی برنامه ریزی خطی فازی نسبت به الگوی دیگر کمتر بوده است. در پایان پیشنهادهایی برای کاهش مصرف منابع آبی ارائه گردیده اند.