مقاله بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی بتالاکتامازهای وسیع الطیف در سویه های بالینی سودوموناس آئروژینوزا ایزوله شده از مراکز درمانی شهر اراک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۳۶ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی بتالاکتامازهای وسیع الطیف در سویه های بالینی سودوموناس آئروژینوزا ایزوله شده از مراکز درمانی شهر اراک
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بتالاکتامازهای وسیع الطیف
مقاله مقاومت دارویی میکروبی
مقاله سودوموناس آئروژینوزا
مقاله مقاومت دارویی باکتریایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوایی رادمهر
جناب آقای / سرکار خانم: شجاع پور مانا
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی عبدالرحیم
جناب آقای / سرکار خانم: پوربابایی احمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: باکتری سودوموناس آئروژینوزا یکی از عوامل مهم عفونت های بیمارستانی است که از معضلات مهم پزشکی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می شود. مقاومت این باکتری گرم منفی نسبت به آنتی بیوتیک های مختلف، به ویژه بتالاکتام و کرباپنم به شکلی روزافزون گزارش شده است. این مطالعه با هدف تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی بتالاکتامازهای وسیع الطیف در ایزوله های بالینی سودوموناس آئروژینوزا انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، ۱۰۸ سویه سودوموناس آئروژینوزا از مراکز درمانی در شهر اراک جمع آوری شد. حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های ایزوله شده به روش انتشار دیسک در آگار (Kirby-Bauer) نسبت به آنتی بیوتیک های سفتازیدیم، ایمی پنم، مروپنم، سیپروفلوکساسین، آمیکاسین و جنتامایسین تعیین شد. سویه های تولید کننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف به روش Combined Disk شناسایی شدند. همچنین تست MIC جهت آنتی بیوتیک های ایمی پنم، سفپیم، سیپروفلوکساسین و سفتازیدیم برای ۳۶ ایزوله انجام گرفت.
یافته ها: در بین ۱۰۸ ایزوله سودوموناس آئروژینوزا، مقاومت به سفتازیدیم (۳۳٫۳%)، ایمی پنم (۲۲٫۲%)، مروپنم (۲۴%)، آمیکاسین (۲۰٫۳%)، سیپروفلوکساسین (۱۵٫۷%) و جنتامایسین (۱۹٫۴%) به دست آمد. در آزمایش MIC، میزان مقاومت به آنتی بیوتیک ها به ترتیب ۱۵، ۲۰، ۱۰ و ۱۵% گزارش شد. ۳۲ سویه از ۳۶ سویه مقاوم به سفتازیدیم (۸۸٫۸%)، ESBL (Extended Spectrum- beta Lactamases) مثبت تشخیص داده شد.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه، نشان دهنده گستردگی بالای مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های مختلف در بین سویه های سودوموناس آئروژینوزای ایزوله شده می باشد. بنابراین، لازم است نسبت به استفاده از پروتکل های درمانی مناسب تر اقدام شود.