مقاله بررسی الگوی فضایی – مکانی عاملیت های موثر بر نهادینه شدن مشارکت مردم در نواحی روستایی بخش جعفرآباد، شهرستان قم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (علوم جغرافیایی) از صفحه ۷ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسی الگوی فضایی – مکانی عاملیت های موثر بر نهادینه شدن مشارکت مردم در نواحی روستایی بخش جعفرآباد، شهرستان قم
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله سرمایه فرهنگی
مقاله سرمایه اقتصادی
مقاله سرمایه مدیریتی
مقاله بخش جعفرآباد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عنابستانی علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: خسروبیگی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: تقی لو علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشارکت به عنوان کنش و فعالیت اجتماعی هدفمند تحت تاثیر و برآیند عناصر فضایی است که به صورت منابع و سرمایه هایی (روابط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی) در جوامع ظاهر می شوند. مقاله حاضر در صدد است با رویکردی سیستمی و در قالب روش توصیفی – تحلیلی و همبستگی، الگوی فضایی – مکانی عاملیت های موثر بر نهادینه شدن مشارکت را در ۲۰ سکونتگاه روستایی بخش جعفرآباد شهرستان قم مشخص سازد. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه در حجم نمونه ۳۵۵ نفر و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های مناسب در نرم افزار SPSS انجام شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که عناصر فضایی – مکانی تاثیرگذار بر مشارکت که به صورت سرمایه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی ظهور می یابند به صورت خلاء ای جدی در سطح روستاها نمایان شده اند و اگر هم اثری از آنها وجود دارد مبتنی بر پتانسیل های درونی خود سکونتگاه ها می باشد که بدون دخالت رهنمودهای مدیریتی دولت ایجاد شده اند و تصویری ناقص و پراکنده از مشارکت را به نمایش می گذارند. در این ارتباط، بر اساس آزمون تی، سطح مشارکت در اغلب شاخص های مورد مطالعه بویژه گویه هایی که بازگوکننده مشارکت رسمی با نهادهای سازمان یافته می باشد، پایین تر از حد مورد انتظار است. در رتبه بندی عاملیت های فضایی – مکانی موثر در میزان مشارکت شاخص هایی مانند مانند ارتباطات اجتماعی در بین مردم، میزان اختلافات قومی و قبیله ای در روستا، جویای احوال بودن در بین مردم، احترام به یکدیگر در بین مردم، مشاجره بر سر مسائل کشاورزی در بین مردم، احترام به نصیحت دیگران، اعتماد به یکدیگر در بین مردم و… از نظر اندازه بیشترین سهم را در تبیین میزان مشارکت داشته اند که بیانگر غیررسمی و عرفی بودن عناصر فضایی تاثیرگذار بر مشارکت روستایی است. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که بعد سرمایه اجتماعی با ضریب تعیین ۰٫۷۴۳، بیشترین تاثیر را بر میزان مشارکت در نواحی روستایی داشته است.