مقاله بررسی الگوی حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی در میکروارگانیسم های ایزوله شده از بیماران بستری در بیمارستان طالقانی ارومیه از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دی ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۷۸۵ تا ۷۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسی الگوی حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی در میکروارگانیسم های ایزوله شده از بیماران بستری در بیمارستان طالقانی ارومیه از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوی حساسیت
مقاله مقاومت آنتی بیوتیکی
مقاله میکروارگانیسم
مقاله ایزوله
مقاله ارومیه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیکونژاد علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قره باغی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: داوری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: آیرملو محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نژادرحیم رحیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: وجود باکتری های مقاوم در بخش های مختلف بیمارستان ها و مشکلاتی که در درمان بیماران به وجودمی آورند، شناخت و اطلاع دقیق از این باکتری ها و الگوی حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها را ضروری می کند. این پژوهش با هدف تعیین الگوی حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی در میکروارگانیسم های ایزوله شده از بیماران بستری در بیمارستان صورت گرفته است.
روش کار: این پژوهش توصیفی مقطعی با هدف تعیین الگوی حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی در میکروارگانیسم های ایزوله شده از بیماران بستری در بیمارستان طالقانی ارومیه از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ انجام شد و در آن نمونه های کشت بیماران بستری ارسال شده از بخش های مختلف بیمارستان شامل: ادرار، خون، خلط، زخم، ترشح به آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تعیین آنتی بیوگرام از روش دیسک آگار دیفیوژن استفاده شد، کشت های مثبت استخراج شده و نتیجه آن ها از نظر نوع باکتری و نتایج آنتی بیوگرام در برگه آزمایش مشاهده و ثبت گردید. داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج:از همه نمونه های کشت انجام شده در مدت ۲ سال ۹۶۴ مورد مثبت گزارش شد که ۶۴۰ نمونه مربوط به بیماران بستری در بخش های مختلف بیمارستان و۴۸٫۴  درصد نمونه های مربوط به بیماران مرد و ۵۱٫۶ درصد بیماران زن و میانگین سنی بیماران ۶۰ سال و سن بیماران از ۱۲ تا ۹۹ متغیر بود. بیشترین باکتری گرم منفی موجود، اشریشیا کلی بود که حساس ترین دارو برای آن نیتروفورانتوئین خوراکی و مقاوم ترین سفالکسین و نالیدیکسیک اسید بودند. همچنین بیشترین باکتری گرم مثبت موجود استاف کوآگولاز منفی بود که حساس ترین داروها به آن وانکومایسین و ایمی پنم و مقاوم ترین اریترومایسین و سفالکسین و سفیکسیم بودند. بیشترین میزان باکتری های موجود و حساس ترین آنتی بیوتیک نسبت به آن ها در انواع نمونه ها به ترتیب؛ ادرار، اشریشیا کلی ۵۷٫۹ درصد، نیتروفورانتوئین – خون؛ استاف کوآگولاز منفی ۳۳٫۵ درصد، وانکومایسین – نمونه های زخم و ترشحات؛ استاف اورئوس، وانکومایسین و خلط؛ آسینتوباکتر، ایمی پنم بود و مقاوم ترین داروها در همه نمونه های مذکور، سفالکسین، اریترومایسین و سفیکسیم ( بیشتر از 70 درصد) بود.
بحث و نتیجه گیری:نتایج این مطالعه نشان از افزایش مقاومت باکتری ها نسبت به آنتی بیوتیک های رایج مانند فلوروکینولون ها و سفالوسپورین ها و غیره دارد که شاید علت آن تجویز و مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها باشد. بر اساس یافته های پژوهش توصیه می شود در انتخاب آنتی بیوتیک جهت درمان تجربی و تجویز آن و تعیین دقیق الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی مطالعات گسترده تر با نمونه های بیشتر در مراکز درمانی مختلف انجام گردد.