مقاله بررسی الگوی تجویز دارو توسط پزشکان خانواده و سرانه دارو در شهرستان اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت) از صفحه ۲۵ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسی الگوی تجویز دارو توسط پزشکان خانواده و سرانه دارو در شهرستان اهواز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پزشک خانواده
مقاله الگوی تجویز دارو
مقاله نسخه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی بتول
جناب آقای / سرکار خانم: عرب محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نریمیسا پریوش
جناب آقای / سرکار خانم: جانانی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: نجف پور ژیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: الگوی تجویز داروی پزشکان یکی از عوامل موثر بر روند مصرف دارو و چالش ها مرتبط با آن است. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی الگوی تجویز دارو در بیمه شدگان روستایی و نقاط شهری زیر ۲۰۰۰۰ نفر در شهرستان اهواز انجام شد.
روش پژوهش: این مطالعه توصیفی – تحلیلی است که به روش مقطعی در سال ۱۳۸۷ انجام شد. تعداد نسخ دارویی مورد بررسی ۹۵۲۴ نسخه بود. جمع آوری داده ها با چک لیست ۲ بخشی که حاوی سوالاتی اطلاعات عمومی منطقه و نحوه تجویز دارو صورت گرفت. پس از بررسی نسخ دارویی، داده های جمع آوری شده با آمار تحلیلی) تحلیل همبستگی، کای دو ( مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: تعداد اقلام دارویی بطور میانگین در هر نسخ ۳٫۱ قلم دارو بود. بیشترین فراوانی داروهای تجویز شده مربوط به گروه داروهای آنتی میکروبیال و کمترین فراوانی داروهای گروه سیستم اعصاب مرکزی بودند. بیشترین تجویز در بین اشکال دارویی را داروهای خوراکی داشتند و زنان بزرگترین مصرف کنندگان دارو بودند. ۵۰% سرانه پزشک خانواده صرف هزینه دارو شده بود به عبارت دیگر ارتباط معنی داری بین مقدار سرانه اختصاصی دارو و میزان تجویز دارو توسط پزشکان وجود داشت.
نتیجه گیری: میانگین اقلام دارویی نسخ در این مطالعه از متوسط جهانی بالاتر بود. آموزش با محوریت تجویز صحیح دارو، اصول نسخه نویسی و توجه به اندیکاسیون پزشکی، تغییر نگرش نسبت مصرف صحیح دارو به ویژه در زنان دارد. هم چنین در راستای بهبود عملکرد نظام سلامت، مدیریت و نظارت در امور بودجه دارویی ضروری است.