مقاله بررسی الگوی بیان ژن BI-85 در ارقام حساس و متحمل گندم نان و خویشاوند وحشی آن، Aegilops crassa، تحت تنش شوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در ژنتیک نوین از صفحه ۳۷۳ تا ۳۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسی الگوی بیان ژن BI-85 در ارقام حساس و متحمل گندم نان و خویشاوند وحشی آن، Aegilops crassa، تحت تنش شوری
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیان ژن
مقاله تنش شوری
مقاله ژنوم
مقاله DNA ،Real-time PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زینتی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: عالم زاده عباس
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: نیازی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف شناسایی ژن های موثر در تحمل به شوری در گندم از طریق بررسی توالی های EST و بررسی نقش ژن رمزکننده (BI-85) BAX Inhibitor 1-like protein در پاسخ به تنش شوری اجرا شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات EST نشان داد که ژن BI-85 در پاسخ به تنش شوری افزایش بیان داشت. به همین دلیل این ژن جهت بررسی بیشتر و تایید نقش آن در پاسخ به تنش شوری در ژنوتیپ های زراعی متحمل و حساس گندم و خویشاوند وحشی Aegilops crassa انتخاب شد. بررسی بیان این ژن در بافت ریشه با استفاده از Real-time PCR در زمان های صفر، ۱۲ ساعت و ۳ هفته پس از اعمال تنش شوری نشان داد که میزان بیان این ژن تحت تنش شوری به طور معنی داری در Aegilops crassa (دارنده ژنومDD ) بیشتر از ژنوتیپ های زراعی متحمل و حساس افزایش می یابد اگرچه در شرایط بدون تنش میزان بیان آن در سه ژنوتیپ مورد آزمایش تفاوت معنی داری نداشت. میزان بیان ژن BI-85، ۱۲ ساعت بعد از اعمال تنش به طور معنی داری نسبت به زمان قبل از تنش در Aegilops crassa افزایش یافت و سه هفته بعد از اعمال تنش به شدت کاهش یافت در حالی که میزان بیان این ژن در ارقام گندم در زمان های قبل و بعد از تنش تفاوت معنی داری نداشت. به نظر می رسد که محصول ژنBI-85  در مسیرهای انتقال علائم خاصی که تنها در ژنوتیپ های متحمل وحشی وجود دارند و باعث افزایش تحمل نسبت به تنش شوری می شوند نقش دارد و همچنین محصول ژن BI-85 به صورت بازخورد منفی سبب کنترل بیان این ژن می شود.