مقاله بررسی الگوی بلوغ در دختران شهر اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم آذر ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۶ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسی الگوی بلوغ در دختران شهر اهواز
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلوغ
مقاله بلوغ دیررس
مقاله بلوغ زودرس
مقاله منارک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی نسیبه
جناب آقای / سرکار خانم: نجار شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: تدین نجف آبادی میترا
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدی حمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقی زاده محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بلوغ، دوره تکاملی بین کودکی و بزرگسالی است که با ظاهر شدن صفات ثانویه جنسی شروع شده و تا تکامل کامل جنسی و توانایی تولید مثلی ادامه دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین الگوی بلوغ در دختران شهر اهواز انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی در سال ۹۲-۱۳۹۱ بر روی ۱۶۸۰ دختر ۱۵-۵ ساله شهر اهواز انجام شد. نمونه گیری به صورت خوشه ای انجام شد. دانش آموزان جهت تعیین صفات ثانویه جنسی، تحت معاینه به صورت مشاهده و لمس قرار گرفتند. همچنین سن منارک دانش آموزان پرسیده و ثبت شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۶) و روش های آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: میانگین سن مرحله دوم تکامل پستان و موهای عانهبه ترتیب ۹٫۵۲ و ۹٫۸۶ سالگی بود. از کل دانش آموزان مورد مطالعه، ۵۶۶ نفر (۳۳٫۶۹%) منارک را تجربه کرده بودند که میانگین سن آن ۱۱٫۸۶ سالگی بود. از ۱۶۸۰ دانش آموزان، ۱۶۱۹ نفر (۹۶٫۴%) بلوغ طبیعی، ۱۵ نفر (۶٫۱%) بلوغ زودرس و ۲ نفر (۲٫۱%) بلوغ دیررس داشتند.
نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده شروع تکامل بلوغ در سن پایین تری نسبت به مطالعات انجام شده در ایران و جهان می باشد. لذا مطالعه حاضر می تواند اطلاعات پایه، برای آنالیزهای آینده و مقایسه های بین المللی باشد.