مقاله بررسی الگوی الکتروفورزی، فعالیت آنزیم های ریبونوکلئازی و مطالعه ژن ریبونوکلئاز S در خامه های خود و دگر تلقیح رقم های زراعی ‘Bravo cool water mix’ و ‘Bravo purple star’ گیاه اطلسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در زیست شناسی ایران از صفحه ۴۱ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسی الگوی الکتروفورزی، فعالیت آنزیم های ریبونوکلئازی و مطالعه ژن ریبونوکلئاز S در خامه های خود و دگر تلقیح رقم های زراعی ‘Bravo cool water mix’ و ‘Bravo purple star’ گیاه اطلسی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اطلسی
مقاله بیان ژن
مقاله خودتلقیحی
مقاله خودناسازگاری
مقاله دگرتلقیحی
مقاله ریبونوکلئاز S.

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علومی حکیمه
جناب آقای / سرکار خانم: رضانژاد فرخنده
جناب آقای / سرکار خانم: ساسان حسینعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در گیاه اطلسی خود ناسازگاری توسط گلیکوپروتئینهای خامه ای کنترل میشود. این گلیکوپروتئین ها دارای فعالیت ریبونوکلئازی می باشند. در این مطالعه، پس از گردعه افشانی مادگی رقم زراعی خود ناسازگار Bravo purple star و رقم زراعی خود سازگار Bravo cool water mix اطلسی با گرده های خودی و غیر خودی، فعالیت ریبونوکلئازهای خامه به روش اسپکتروفتومتری و ایزوآنزیمهای ریبونوکلئازهای خامه به روش PAGE مورد بررسی قرار گرفت. همچنین میزان بیان ژن ریبونوکلئاز S در خامه خود و دگر تلقیح این رقمها بررسی شد. به دلیل اهمیت نوع آلل S در بروز برهمکنشهای ناسازگار، آلل S هر رقم نیز مورد شناسایی قرار گرفت. فعالیت ریبونوکلئازهای کل در خامه خودتلقیح رقم Bravo purple star در مقایسه با سایر نمونه ها بیشتر بود. الگوی الکتروفورزی ریبونوکلئازها در خامه های دو رقم مورد مطالعه تفاوت نشان داد. فعالیت باند ریبونوکلئاز RNase 3، تنها در خامه خود تلقیح و با شدت کمتر در خامه دگرتلقیح رقم Bravo purple star، مشاهده شد. نتایج نشان داد که ژن S-RNase، در خامه های خود و دگر تلقیح هر دو رقم زراعی خود ناسازگار و خود سازگار و با شدت بیشتر در خامه خود تلقیح رقم خود ناسازگار بیان می شود. مقایسه توالی به دست آمده با سایر توالی های موجود، نشان دهنده ۱۰۰ درصد شباهت بین قطعه تکثیر شده در رقم Bravo purple star با آلل S3-RNase گیاه Petunia hybrida زیرگونه inflata بود. همچنین، بین توالی بازهای قطعه تکثیر شده رقم Bravo cool water mix با آلل S1-RNase گیاه ۱۰۰ Petunia haybrida درصد شباهت وجود داشت.